Pơk uănh mông nar djăt: 27/5/2020

 

VOV4.Mnông- Kêng măng nar naơ 26/5, Quốc hội le\ tâm nchră trực tuyến mpeh du đê| nkô| nău hôm nha geh nău tâm rgop êng êng bâh nău nchrăp Luật ntuh kơl (Rgâl mhe), du\t âk đại biểu tâm ban u\ch mô an ntuh kơl leo [ư nău sâm ôp rnon. Ta rơh tâm nchră, ăp đại biểu le\ tâm rgop, dăn đă nău tâm rgop êng êng đah ăp nău:Nău kơl mpeh ntuh kơl tăch rgâl, n’gâng kan, nău kan, mô an ntuh kơl tăch rgâl, mô an ntuh kơl leo [ư sâm ôp rnon, rnoh nău kan, n’gâng kan ntuh kơl tăch rgâl geh nău dơi kan.. Du\t âk đại biểu le\ tâm ban u\ch đah ntrong kan mô an ntuh kơl leo kan tăch rgâl sâm ôp rnon. Groi kruanh Quốc hội Phùng Quốc Hiển đă Uỷ ban rnâng kan Quốc hội an geh g^t tay, đă Uỷ ban wa\ng sa đă ntu\k kan nchih rgum ua\nh n’hêl na nê| tay nău nchrăp kan Luật ntuh kơl (rgâl mhe) ê lor ndơ\ an Quốc hội do\ng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng