Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.M’nông: Bôk nau nchrăp Luật mât ntu\k ntu gu\ âm (rgâl nkra) ho\ geh ăp ntoh măt Quốc hội tâm nchră tâm rơh r[u\n mhe rlau bah Quốc hội. Nau kan geh ăp ntoh măt đă mi\n njêng rjăp ti\ng nau ntru\nh mpeh nau kan đah nau n’huch ndơ hôl khih geh khuch tât ntu\k ntu, kuăl jă rgâl mhe gay mât ntu\k ntu. Nkre đă nau tâm grop nsum rjăp đah ăp N’gâng kan ndrel UBND gưl n’gor gay der nau tâm rkang nau kan ndrel der nau tâm nsih nau kan tâm rnôk rop [ư nau kan mât ntu\k ntu.

Ăp ntoh măt ân lah: Srê Covid-19 mhe rlau ân he saơ lah, nau đăp mpăn nau rêh kon nu\ih lah mô geh, mra geh ăp ntil srê tât ndal lah kon nu\ih mô ryơk nau ueh kloh, mô mât ntu\k ntu gu\ âm. Ti\ng ăp ntoh măt nau kan rgâl Luật mât ntu\k ntu gu\ âm ân geh rdâng nau srê khuch mra geh tât, mô lah lah geh ri ân geh ntrong kan pháp lý gay ma rklaih, rklaih ndrel ma rdâng đah srê nê. Wa Đàng Thị Mỹ Hương, rmôt kan bah Ninh Thuận đă: gay ân geh mi\n rvê ntop tay nau ntru\nh mpeh nau kan rklaih nau hôl khih đah nau khuch tât ntu\k ntu:

Mhâm lah nau n’huch nau hôl khih, nau n’huch ân geh mhâm [ư gay geh uănh lah đăp mpăn nau hôl khih mô hôm geh nau khuch tât ntu\k ntu. Ti\ng gâp geh nau ntru\nh ân kloh nau aơ gay ma nơih tâm nau kan mêt uănh, rklaih ăp nau tih, der nau nu\ih [on lan nkoch mbơh nau hôl khih, nau hôl khih mô ueh tât ntu\k ntu nơm gu\. Nau kan hôl khih ri hôm yơn ân geh mbơh lah [ư n’huch ti\ng nau ntru\nh đă hôm ndrel mô [ư gay ma rklaih tay ôh. Nau kan aơ lơh khuch tâm âk nu\ih [on lan”.

Âk ntoh măt êng đă uănh khlay âk lơn nau geh tât tơm prăk ân nau mât ntu\k ntu gu\ âm ndrel nau rdâng đah rgâl mhe trôk nar ndrel đă geh nau rgâl ueh nâp tâm nau mât ntu\k ntu. Mpeh nkô| nau geh tât nau khuch bah ntu\k ntu, ăp ntoh măt ân lah: nau nchrăp rơh aơ ân geh ntrơn tă bah nau kan mbơh nau tât khuch bah ntu\k ntu bah nau mêt uănh nau kan năl ntu\k nti gay ma n’hao nau ueh kan bah rmôt kan uănh năl mbơh nchră tât nau khuch, nkre pă ân tơm ntuh kơl ndơn nau kan đah nau djăt, nau rgâl, ntop tay, [ư jêh nau mbơh geh khuch bah ntu\k ntu. Yơn lah, wa Bùi Thanh Tùng, rmôt kan tă bah Hải Phòng đă:

Nau ntru\nh nau dơi bah rmôt kan mât ndâk njêng nau kan tâm nau uănh năl geh mbơh nsum păng geh khuch tât ntu\k ntu ndrel mêt uănh nau [ư ăp nkô| nau kơt nau đă mât ntu\k ntu tâm rnôk [ư nau kan mô geh tâm ban đah nau ntru\nh tâm nau pă mât ngih dak, mêt uănh, nau kan mpeh ntu\k ntu bah ăp n’gâng kan, ntu\k kan geh ntoh tâm trôm nau nchrăp, đă Rnâng kan săch uănh lo\ geh mi\n rvê”.

Ăp ntoh măt đă nau kan tâm rgop nsum đah N’gâng kan Tài nguyên ndrel Môi trường đah ăp UBND gưl n’gor geh nau tâm ban, der nau tâm rkăng nau kan, nau [ư, nau tâm nsih nau kan tay bah N’gâng kan, ntu\k kan tâm n’gor rnôk tâm rgop nau kan. Wa Phạm Văn Hoà, rmôt tă bah Đồng Tháp, ngơi:

‘ Nau mêt uănh ndal rnôk geh nau mbơh mpeh ntu\k ntu, mô di lah mbơh lor ân nu\ih mêt uănh lah geh nau tâm di lah geh nau mbơh lor, lah mô geh saơ, nau dơi ân nơm geh rdâng ma nau mêt uănh ti\ng nau ntru\nh mô geh saơ. Yơn ko\ mô dơi dah ma uănh, dah ma [ư geh nau khuch tât nau kan ê nkra tăch rgâl bah ăpntu\k kan ndrel êng săk nu\ih”.

Wa Nguyễn Minh Đức, rmôt kan tă bah nkuăl [on têh Hồ Chí Minh đă N’gâng kan công an geh nau dơi rđau đă [ư pháp luật mpeh nau mât ntu\k ntu tâm nau kan bah rmôt công an [on lan, rđau, [ư nau kan njrăng, rdâng phung tih dôih ndrel tih pháp luật geh tât nau kan njrăng, rdâng phung tih dôih ntu\k ntu. Wa Nguyễn Minh Đức mbơh:

Hôm geh ăp nau kan lah rnôk ăp nau ntru\nh to\ng nau dơi ma N’gâng kan Tài nguyên ndrel Môi trường ndơ\ luh ndrel ntu\k mât kan Ngih dak mpeh ntu\k ntu bah N’gâng kan Tài nguyên ndrel Môi trường ho\ [ư ueh nau kan nê. Du đê| ntu\k kan hôm geh nau ndăn ăp ntrong kan gay ma leo ngluh lơi ndo\k bơ\ dăng, hoch luh ntu\k ntu lơh khuch ngăn ntu\k ntu ma rnôk ăp nu\ih [on lan saơ ndrel geh nau khuch ri hô jâk ngăn, mô lah khuch tât ntu\k ntu gu\ âm. Yor ri, ân ngăn lah knu\ng ntru\nh lah geh nau dơi bah Kruanh N’gâng kan công an rđau tâm nau njrăng, rdâng phung tôih dôih ri ngăn lah ân geh nau ntru\nh aơ ri mơ păng đăp mpăn ndrel ma geh nau ueh”.

Ăp ntoh măt đă N’gâng kan Tài nguyên ndrel Môi trường lo\ [ư tơm, tâm rgop nsum đah ăp ntu\k kan, n’gâng kan gay ma der uănh ăp nau geh [ư pă nau dơi bah ntu\k ntu geh ăp ntil, mô dơi lơi du ntil ma ân ti\ng nau ntru\nh đă aơ ân geh uănh ngăn, mêt n’ôi ndrel geh nau rklaih, lah geh nau tih ri ân geh ntrong kan pháp lý ân nau pă nau dơi mêt uănh, rklaih jêh aơ. Wa Lưu Bình Nhưỡng, Uỷ ban Dân nguyện bah Quốc hội đă uănh khlay nau kan mât ntu\k ntu gu\ âm tâm nkuăl têh:

Aơ lah du nkuăl geh nau khuch hô ngăn ndrel lah nau khuch tâm rơh rlau aơ. Phung he aơ rnôk gâp uănh n’ôi tâm nkuăl [on têh Hà Nội mro mât ueh nau kan tâm ban mpeh rnoh geh dơi ndrel mrô chăng. Gâp đă ân geh ntru\nh n’hêl nau kan mât ntu\k ntu gu\ âm bah nau geh tât hôl khih yor n’huk, tâm nê ân geh ntru\nh kloh rnoh tăm tơm si, bri, rnoh ndâk njêng công viên ăp nkuăl [on têh têh ti\ng nau ntru\nh ndâk njêng ndrel đă geh nau ntop tay nau kan gay ma rklaih nau ndâk njêng ndrel mât ntu\k ntu ân ueh tâm nau gu\ âm tâm nkuăl têh”.

Groi Kruanh Quốc hội Phùng Quốc Hiển ân gi\t, rơh r[u\n rlau aơ, Quốc hôi j ê geh nau uănh gay ma nchră luh bôk nau nchrăp Luật mât ntu\k ntu (rgâl nkra). Dăch tât, Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội lo\ [ư rơh r[u\n ntoh măt Quốc hội [ư nau kan gay ma dăn nau rgop bah ăp ntoh măt Quốc hội tâm ăp nkô| nau bah bôk nau nchrăp Luật./.

                        Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng