Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2019

VOV4.Mnông – Nar aơ (24/6), ăp kon ho\k râng tâm rlong THPT lam dak năm 2019 ta lam dak tât ăp ntu\k tâm rlong [ư sam [u\t râng tâm rlong. T^ng kơp uănh bah N’gâng kan nt^m nti, năm aơ lam dak geh rlău 886.000 sam [u\t dăn râng tâm rlong, rơh tâm rlong [ư bah nar 24 tât 27/6. N’gâng kan nt^m nti đă n’gâng kan nt^m nti ăp n’gor uănh nđôi, kơp nchrăp ueh mpeh ndoh ndơ, jrô tâm rlong, jrô mât uănh đề tâm rlong, đăp mpăn rnă njrăng, đăp mpăn dak si ta ăp ntu\k tâm rlong. Ăp ntu\k tâm rlong [ư an kon ho\k nkra nău v^ tih  êng nu\ih tâm nar [ư sam [u\t râng tâm rlong; mbơh na nê| trong [ư tâm rlong an kon ho\k; nkre [ư tơm tâm rgop đah ăp ntu\k kan dơi jao nău kan mbơh [ư ueh ăp nău rdêng n’hanh mât prăp đề tâm rlong ueh, uănh tâm rlong, chấp bài tâm rlong, dăn nkra tay…

 

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng