Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2019

     VOV4.M’nông: Bah bôk năm tât a[aơ, ta Dak Lak le\ geh 17 tơ\ rmok dak ta kon se. bôl ăp nău mbơh njrăng le\ geh bah jo\, n’gâng kan [on lan n’hanh ăp rmôt kan, nsum mpôl le\ ntrôl dăng nkoch trêng, yơn nău nt^m re an kon se mô ho\ dơi [ư tâm ban, kon se ta nkual thôn [on, nkual jru ngai hôm e mô geh âk ntu\k pâl rlưn,  jêng nău ăp oh joi tât dak me gay pâl rlưn jêng tât nău rmok dak nău jêr njrăng.

     Ăp tơ\ uănh saơ păng rup bah kon bu klô 13 năm deh kh^t rmok dak, nô Nguyễn Văn Tình ta thôn 3, xã Hoà Phú, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak hôm du\t rngot klâng. Le\ 3 khay rlău yơn ur sai nô mô dơi chuêl kêng măng hôr lah nê nơh. Lôch mông hăn nti mon Nguyễn Xuân Trường n’hanh băl tâm jă u\m ta n’glău dak. Tâm rnôk u\m, mô lap Trường geh rlât jâng tu\p tâm n’glău dak jru ntop đah mô năn ngăch nu^h kơl jêng oh ho\ geh rmok dak. Tă bah mô g^t re n’hanh mô geh njrăng uănh bah bu kuâng, kon bu klô nô ho\ hăn nkre t^ng drô phan. Nô Nguyễn Văn Tình nkoch:

            “Gu\ ta jay me bơ\ nt^nh đo\ng lôch hăn nti ri lơi d^ng hăn u\m dak n’glău đo\ng, păng lah ơ ơ ndr^ dơm. Yơn lôch hăn nti ri băl păng jă jêng păng hăn u\m moh rnôk mô dơi g^t đo\ng. Tât kêng măng geh nu^h hăn jay mbơh lah mon ho\ kh^t rmok dak hôm”

            Ntơm bah rnôk kon bu klô roh tă bah rmok dak, wa Lý Văn Kín ta thôn 22, xã Cư Bông, nkuâl Ea Kar, m^n lah nê mô di lah ngăn ngăn. Păng nkoch: Gay rho\ do\ng an nău u\ch geh dak to\ tơm tăm, rnăk păng le\ ku^h n’glău jê| tâm mir jay. Rnăk păng le\ nchrăp rse loih gay n’gar wa\r nê, yơn du [lât mô năn njrăng ma oh bu klô ho\ tu\p tâm n’glău hôm geh nău rngot klâng ngăn:

            “G^t lah ku^h ntu n’glău ta aơ du\t klach rvê, rnăk nchrăp rse mpêr loih, mâng ngâr yơn mô năn đo\ng, tât du\t ngăch, rnăk du\t rngot klâng đo\ng. b^ch hôm mbơi saơ mon păng, nha hôm ut pư, uănh tay t^ng têl, yơn kah rngăl ri [êng ma b^ch mbơi dơm.”

            A[aơ ta Dak Lak du\t âk kon se tâm rnoh năm hăn nti tiểu học, THCS mô g^t re, yor nău nti re tâm ăp nhih nti ta n’gor mô ho\ an [ư ăp kôp. Gay g^t re, kon se ta nkual [on têh mbra dơi me bơ\ nju\n tât ăp n’glău re đăng ký nti re ta nâm nău nt^m nti bah nu^h blău re. Hôm ta [on lan- ntu\k mô geh nu^h [ư n’glău re, kon se nti re êng tâm dak me dak n’glău rnôk mô geh bu kuâng groi t^ng.

            Yuh Nguyễn Ngọc Đông Quỳnh, cán bộ Uỷ ban nhân dân xã Hoà Phú, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, an g^t, n’gâng kan ta ntu\k le\ an [ư âk trong nkra gay bah ir kon se pâl rlưn ta dak me, dak diăng tă bah mô geh ntu\k pâl, kon se way du\t u\ch pâl đah dak me dak diăng, way rgum tât ăp nkual dja gay re, u\m, jêng tât geh ma nău rmok dak:

            “A[aơ xã Hoà Phú geh nklăp 4-5 n’glău dak bât, nău way ăp kon se hăn nti ri geh nhih nti mât uănh, yơn khay rlu nti ri ăp kon se mô geh ntu\k pâl ri ăp kon se hăn ăp n’glău nê gay ma u\m. Xã geh si [u\t njoăl ăp thôn [on gay ôp uănh tay ăp to\ng le\ rngôch ăp n’glău dak bât geh tât kon se way hăn u\m gay pla nchih mpăng yơn ăp kon se tôk jăng le\.”

            T^ng nchih rgum bah Sở Lao động Thương binh n’hanh Xã hội n’gor Dak Lak, ntơm bah năm 2016 tât a[aơ, ta n’gor geh tât 138 kon se kh^t rmok dak. Êng 6 khay bôk năm aơ le\ geh 17 kon se kh^t rmok dak. T^ng wa Lại Thị Loan, Groi Giám đốc Sở Lao động- Thương binh n’hanh Xã hội n’gor Dak Lak, gay hu\ch bah nău kon se kh^t rmok dak, tâm bah ri aơ nơh, Sở ho\ an [ư âk trong nkra kơt: ntrôl dăng pah kan nkoch trêng njrăng n’gang rmok dak; mbơh kơl an UBND n’gor an do\ng si [u\t rđău đă ăp n’gâng kan, ăp nkuâl, ăp nsum mpôl n’hao dăng pah kan njrăng n’gang tât kh^t rmanh n’hanh rmok dak ta kon se; nkre ôp kuăl le\ d^ng nu^h ntrôl dăng kơi năp nti re an kon se. wa Lại Thị Loan an g^t:

            “Mpôl hên le\ ntuh kơl prăk [ư rlău 20 mblâm jay đăp mpăn njrăng n’gang bah tât kh^t rmanh kon se gưl n’gor gay ntơm bah nê gưl nkuâl, gưl xã mât ue\h tay n’hanh pơk hvi. Bah meng nê mpôl hên uănh khlay tât pah kan nti re an kon se, lơn lah ôp kuăl ăp mpôl kơl nti re dơm. Tâm năm 2019 an [ư tay trong nchrăp kan bah Bộ Lao động thương binh n’hanh xã hội ta 8 xã rgum tơm bah nkuâl Ea Kar đah âk nkô| kơt ntrôl dăng nkoch trêng, rdâk njêng n’glău re, nt^m re đăp mpăn mô lah rdâk njêng ntu\k gu\ rêh đăp mpăn. Kêng du\t geh du\t đêt 1.200 kon se g^t re.”

            Nău tât rmok dak ta kon se a[aơ lah du nău ngăn geh jêng rvê an lam rêh jêng kon nu^h n’hanh le\ d^ng nu^h ân geh nău dâk kan ngăn ngăn gay nking nchăng. Tâm nê nău năp g^t blău re njrăng n’gang rmok dak n’hanh nta geh ntu\k gu\ rêh đăp mpăn an kon se dơi uănh lah trong nkra du\t khlay gay mô hôm geh rngot klâng geh ntơ rmok dak./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng