Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2019

VOV4.M’nông – Nar 22/1, Mpôl kruanh n’gor Lâm Đồng mâp măt rmôt g^t blău ntoh lư ta n’gor. Ta nar mâp, Kruanh n’gor Lâm Đồng djôt dơn n’hanh uănh lah prêh ăp nău rgop bah rmôt g^t blău ntoh lư tâm năm bah năp đah nău hun hao nsum bah Lâm Đồng. Nkre lah rjăp, tâm năm tât ăp gưl uỷ đảng n’gâng kan bah n’gor tât [on lan an ndâk njêng le\ rngôch ăp nău kơl tâm nău saơ, dăp rgum, nt^m nti, ntop tay, pă, do\ng rmôt g^t blău. Uănh m^n săch ăp nu\ih g^t blău geh nău m^n rgâl mhe, lôch jêh ueh nău kan, janh m^n, janh [ư, janh trok dơn nău kan. Geh trong nchrăp na nê| gay saơ, nt^m nti, ntop tay nu\ih g^t blău druh ndăm, lah ăp nu\ih le\ geh soan tâm pah kan [ư ngăn, nu\ih g^t blău rnoi mpôl đêt n’hanh nu\ih bu ur [ư nkô| nău an trong kan dăp rgum, ndâk njêng trong nchrăp hun hao rmôt g^t blău n’gor Lâm Đồng lvang 2025-2030 đăp mpăn to\ng ăp, tâm ban mpeh ueh blău, tâm di nău u\ch hun hao wa\ng sa-rêh jêng bah n’gor.

 

Nu\ih răk rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng