Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.Mnông: Ôi aơ 23/8, ta Hà Nội, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tâm rgop đah ntu\k kan khoa học n’hanh công nghệ, Liên hiệp ăp ntu\k kan khoa học n’hanh kĩ thuật Việt Nam [ư rơh mbơh tơih săm [u\t khlăy m^n kan Việt Nam năm 2019. săm [u\t khlăy m^n kan Việt Nam năm 2019 săch n’hanh mbơh ăp nău kan, ntrong m^ kan khoa học n’hanh công nghệ ta ntrong kan khoa học tự nhiên n’hanh khoa học mbơh do\ng le\ geh nău tâm rgop khlăy an nău hun hao wa\ng sa, rêh jêng, rdâk njêng n’hanh mât ngih dak. Nar 9/7/2019, Hội đồng săch ua\nh le\ r[u\n nchră nklăch phiếu săch 118 nău kan gay ma săch 74 nău kan, ntrong kan m^n ua\nh khoa học, công nghệ ăp ntrong kan. Bâh nău geh nklăch phiếu, Hội đồng săch ndơ\ an rnâng kan nt^m leo săch, nchih rgum, mbơh tơih n’hanh an do\ng s[ khlăy m^n kan Việt Nam ntru\nh mbơh 74 nău kan n’hanh nchih 11 ntu\k kan, 25 nu^h kan geh ăp nău nkhôm rnê lam ntur neh tâm ndrôm săm [u\t khlăy Việt Nam năm 2019.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng