Pơk uănh mông nar djăt: 10/7/2020

VOV4.Mnông- Ấn Độ n’hanh âk dak châu âu (EU) kan ndrel mbra [ư rơh r[u\n nchră gâl têh tal 15 đah nău kan trực tuyến ta nar 15/7. rơh r[u\n nchră nchrăp mbra nchră âk nău ta nkual n’hanh lam ntur neh dôl du\t mât ua\nh a[aơ. Tâm nău bơh nar 9/7, Hội đồng châu âu an g^t rơh r[u\n nchră rơh aơ mbra lah rơh gay ma ndâk nsơm tay nău tâm boh kan đah EU n’hanh Ấn Độ. Ăp nu^h leo kan bar ding mbra lah na nê| nău nsrôih ntrôl nău kan bâh chủ nghĩa âk ding, n’hanh đăp mpăn âk ding knơm ta luật pháp, đah LHQ n’hanh ntu\k kan tăch rgâl lam ntur neh lah nău kan hạt nhân. Ăp nu^h leo kan EU n’hanh Ấn Độ mbra tâm nchră mpeh nău tâm kơl tâm ăp ntrong kan rnă njrăng, rgâl trôk nar mih sial, ntu\k gu\ rêh, tăch rgâl n’hanh ntuh kơl, wa\ng sa mbrô n’hanh tâm rgop kan ndrel.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng