Pơk uănh mông nar djăt: 31/10/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 30/10, Rmôt ăp ntu\k kan tâm boh kan nsum n’gor Dak Lak tâm rgop nsum đah Ngih săm [u\t Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Dak Lak [ư nau tâm rlong Ăp ntil nau ueh nau ơm Việt Nam-Indonesia năm 2020. Bôk nau kan geh nau râng bah wa Ibnu Hadi, Ntoh măt bah dak Cộng hoà Indonesia  ta Hà Nội. Rơh tâm rlong geh 10 nau tâm rlong bah 5 rmôt tâm ăp khoa, nau nti bah Ngih săm [u\t Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Dak Lak râng ndrel nau  rlong.

Ăp nau tâm rlong geh nkra ueh, geh nau mhe, tâm rgop ma nau njroh mprơ, goh nteh bah ăp ntil nau ueh, njroh dân gian đương đại, nsoh nah ao ueh, ntoh ăp nau ueh ơm yau ueh bah ăp rnoi mpôl bah 2 dak Việt Nam ndrel Indonesia. Bah ăp nau tâm rlong ho\ ntoh nau gơih joi gi\t bah sinh viên gay [ư ân ueh ăp ntil nau ueh mpeh nau ơm yau, nau tâm boh bah bar neh dak./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương