Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri ta Hà Nội [ư Tâm nchră  khoa học gay uănh năl wa\ng sa Việt nam năm rlău aơ n’hanh nău mpo\ng hao tâm năm aơ. Nkre, mbơh ấn phẩm uănh năl wa\ng sa Việt Nam way ăp năm đah nkô|: “R[o\ng tât trong kan năm so\k do\ng jo\ jong n’hanh ntop kơl hun hao”. T^ng nê, bol ma rnoh ngăch so\k do\ng tâm ban ngân sách tâm 5 năm dăch aơ le\ hu\ch âk, yơn lah đah rnoh âk do\ng nsum hôm ta rnoh âk đo\ng. Năm e nơh, so\k do\ng tâm ban ngân sách t^ng nău nchroh bah Quốc hội nklăp 28% GDP, âk rlău r^ng ăp dak dôl hun hao geh ndrel du nău dăng n’hanh du\t âk nkual ASEAN. Mpeh rnon nsum geh trong r[o\ng hao âk ngăch, geh 60% GDP. Âk nu^h rnâng kan ta rnôk tâm nchră an lah, gay r[o\ng tât trong kan năm so\k do\ng jo\ jong gay ntop kơl hun hao, ri nău u\ch têh ân geh nău rgâl, rgâl mhe du trong lam le\ rngôch gay đăp mpăn an nău u\ch hun hao le\ ma glêh nar, dah găp n’hanh jong nar; ân r[o\ng tât tâm pă tâm ban ngân sách gay hu\ch âk rnon nsum./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng