Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020VOV4.Mnông- Đồng chí Lê Khả Phiêu, deh nar 27/12/ 1931, [on tơm ta: Xã Đông Khê, nkuăl Đông Sơn, n’gor Thanh Hoá. Gu\ ta jay mbrô 7/36C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, nkuăl [on têh Hà Nội. tât râng nău kan cách mạng bâh năm 1947, lăp Đảng ta nar 19/6/1946.

Bâh năm 1947 tât năm 1949, đồng chí nti bình dân học vụ ta xã. Khay 6/1949 đồng chí geh nglăp ta Đảng Cộng sản Việt Nam, mât leo nău kan mbơh tơih rgo\ jă, [ư Chánh văn phòng chi bộ xã.

Bâh khay 5/1950 tât khay 8/1954, Đồng chí lăp gu\ tahen, [ư tahen, lôch ne\ dơn leo ăp nău kan Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, chính trị viên phó Đại đội, chính trị viên Đại đội, trung đoàn 66, Đại đoàn 304.

Bâh khay 9/1954 tât khay 3/1955, đồng chí geh nti bổ túc quân chính trung cấp khoá 1.

Bâh khay 3/1955 tât khay 3/1958, Đồng chí geh mât leo ăp nău kan Trưởng tiểu ban Tổ chức Trung đoàn, chính trị viên Tiểu đoàn, Groi chủ nhiệm, lôch ne\ chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304

Khay 4/1958, Đồng chí lah  học viên Trường chính trị Trung cao

Bâh khay 6/1961 tât năm 1966, Đồng chí geh mât leo ăp nău kan groi Ban cán bộ lôch ne\ kruanh ban tổ chức, phòng chính trị Sư đoàn 304, lôch ne\ [ư groi chính uỷ lôch ne\ chính uỷ Trung đoàn 9, sư đoàn 304, quân khu Hữu Ngạn, đảng uỷ viên Sư đoàn.

Khay 7/1967, Đồng chí lăp ta ntu\k tâm lơh Trị Thiên tâm lơh, [ư chính uỷ Trung đoàn 9. khay 1/1968, Đồng chí nkre kan Trung đoàn kruanh Trung đoàn 9.

Tổng Bí thư ơm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Năm 1970, đồng chí [ư Trưởng phòng tổ chức Quân khu Trị Thiên

Bâh khay 10/1971 tât khay 2/1974,đồng chí [ư groi Chủ nhiệm chính trị quân khu Trị Thiên.

Khay 3/1974, Đồng chí [ư chủ nhiệm chính trị Quân khu Trị Thiên (ba kơi nơh lah Quân đoàn 2), Đảng uỷ viên quân đoàn.

Khay 2/1978, đồng chí [ư chủ nhiệm chính trị lôch ne\ groi chính uỷ nkre [ư chủ nhiệm chính trị quân khu 9

Khay 8/1980, Đồng chí [ư groi tư lệnh mpeh chính trị nkre [ư Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, geh săch lăp Thường vụ lôch ne\ [ư groi Bí thư Đảng uỷ Quân khu.

Khay 3/1983, Đồng chí mât nău kan [ư chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9

Khay 4/1984, Đồng chí [ư Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh 719, Đồng chí geh n’hao grat Thiếu tướng.

Năm 1986, đồng chí geh [ư groi Tư lệnh mpeh chính trị nkre kan Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư kệnh 719, [ư Uỷ viên lôch ne\ groi Bí thư Ban cán sư Bộ tư lệnh 719.

Khay 6/1988, đồng chí geh n’hao grat Trung tướng.

Khay 8/1988, Đồng chí [ư Groi Chủ nhuệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (mât nău kan rmôt leo kan, cán bộ, mpôl mât đăp mpăn ntu\k kan).

Ta Đại hội Đảng lam dak tal VII ( khay 6/1991), đồng chí geh săch ta Ban chấp hành Trung ương Đảng, pă săch [ư Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên Th­ường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương (a[aơ lah Quân uỷ Trung ương).

Ta rơh r[u\n nchră Ban Ban Chấp hành Trung ương tal 3, khoá VII, Đồng chí geh săch lăp kan ta Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Khay 6/1992, Đồng chí geh n’hao grat Thượng tướng

Ta rơh r[u\n nchră lam dak n’gul năm kan bâh Ban Chấp hành Trung ương khoá VII (khay 01/1994), Đồng chí geh săch lăp kan ta Bộ Chính trị.

Ta Đại hội Đảng lam dak tal VIII (khay 6/1996), Đồng chí săch [ư tay Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng n’hanh geh Ban Chấp hành Trung ương săch lăp kan ta Bộ Chính trị,  geh đă tât râng Thường vụ Bộ chính trị, săch [ư rnâng kan way kan Bộ chính trị nkre kan kruanh nâng kan mât nău kan chính trị ta ntu\k kan Trung ương.

Ta rơh r[u\n nchră Ban Chấp hành Trung ương tăl poăn, khoá VIII (khay12/1997), Đồng chí geh săch [ư  Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương (a[aơ lah Quân uỷ Trung ương).

Đồng chí lah Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng ăp khoá khoá VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khoá VII; Uỷ viên Bộ Chính trị ăp khoá VII, VIII; Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (bâh khay 12/1987 tât khay 4/2001). Đại biểu Quốc hội khoá IX, X.

Khay 10/2006, đồng chí geh rlu kan t^ng năm le\ ranh

Yor geh âk nău kan têh n’hanh geh nău dơi ntoh lư tâm nău kan cách mạng bâh Đảng, bâh mpôl rnoi, Đồng chí le\ geh Đảng n’hanh ngih dak pă an Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 70 năm Đảng n’hanh âk huan, huy chương têh khlăy êng bâh Việt Nam n’hanh lam ntur neh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

   

 

 


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng