Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông –  Ta Kon Tum nuh srê ndâr pưm nko geh ntưp rêng jêr njrăng, tâm ne\ n’gâng kan dak si ta ntu\k dôl geh mâp âk nău jêrjo\t nđâp tâm nău săm an nu^h ji n’hanh tâm nău njrăng nuh srê.

 

Bah năm 2018 tât a[aơ ta nkuăl Đăk Tô, n’gor Kon Tum na nao geh nu^h ji n’hanh ntu\k srê dâr ko. Na nê| năm 2018 geh 7 nu^h ji đah du hê kh^t. Năm 2019 geh du hê n’hanh knu\ng tâm 6 khay bôk năm 2020 nău kan dak si ntu\k aơ le\ kp dơn geh 4 nu^h ji dâr ko, tâm ne\ 2 nu^h ji mhe lăp ngih dak si, dôl dơi săm ta Ngih dak si nkuăl bah nar 24/6 mhe rlău. Lah nu^h na nê| uănh nđôi nu nău srê dâr ko ta nkual, nai dak si Võ Văn Hùng, mât uănh Khoa groi nđôi kop ji n’hanh Truyền nhiễm, ngih dak si nkuăl Đăk Tô an lah, nu nău bah srê ji dâr ko ta ntu\k lah du\t jêr jo\t n’hanh jêr uănh nđôi:

“Ăp nu^h mô ji djôt kaman a[aơ tâm ntu\k bơi kơt mpôl hên du\t jêr năl. Ăp nu^h aơ rêh bah dih nsum mpôl du\t klach yor pơng dơi ntưp têh tâm [on lan. Jêr gay saơ”.

 Mât uănh nu^h ji dâr ko

 

Bah bôk năm tât a[aơ ta lam n’gor Kon Tum le\ saơ 8 ntu\k srê dâr ko đah 9 nu^h ntưp ji (tâm ne\ du hê nu^h ngăn djôt kaman). N’hêl na nê| nău săm an nu^h geh ji n’hanh trong kan nking n’gang, groi nđôi ntu\k srê mâp âk jêr jo\t. Le\ 2 ngih dak si nkuăl Đăk Tô n’hanh Sa Thầy, ntu\k dôl geh 3 nu^h ji dâr ko săm năm aơ mô dơi pă prăk an nkô| nău aơ. Gay geh tơm prăk  rho\ an nău kan nking n’gang srê, nău kan dak si ta ntu\k dôl an kâp tâm tơm prăk ntêm nkrem njrăng n’gang bah nkuăl. Ndrel đah ne\ nu nău mô to\ng dak si săm ji dâr ko dôl lah jêr jo\t bah n’gâng kan dak si gưl nkuăl. Nai dak si Nguyễn Văn Thịnh, Kruanh Ngih dak si nkuăl Sa Thầy, an g^t:

“Nău jêr bah ntu\k săm a[aơ lah mô geh ndơ njrăng n’gang ndơ khih gay ma nu^h rgâl mbăn gay săm dâl”.

 Săm, uănh nđôi nu^h ntôn geh ji dâr ko ta Ngih dak si nkuăl Sa Thầy

 

Bah năp nu nău jêr bah srê dâr ko, a[aơ đah 3 ntu\k srê mhe ntoh du\t khay 6 mhe rlău ta thôn 5, [on Đăk Kang Peng, xă Diên Bình, nkuăl Đăk Tô n’hanh [on O, xă Ya Xiêr, nkuăl Sa Thầy, nău kan dak si n’gor le\ so\k 88 ntil mham uănh năl ăp nu^h mâp dăch đah nu^h ji, geh nău duh, …njuăl Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, nkre nga\ch tâm rgop đah n’gâng kan ăp ntu\k [ư nchoeng n’gang nkual srê. Yơn lah t^ng nai dak si Võ Văn Thanh, Groi Kruanh n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum, nău kan dak si nkuăl hôm e rdâng đah âk nău jêr jo\t tâm nău ua\nh nđôi srê dâr ko:

“Yor ndoh ndơ nu^h kan đêt jêng nău chuh vaccine njrăng n’gang ji hôm đêt, mô ho\ mbơh [ư geh âk, lam hvi knu\ng rgum ta ăp ntu\k srê. Hôm ta du đêt nkual kiău ma ri mô dơi chuh njrăng n’gang vaccine. Bah meng ne\ tâm nsum mpôl hôm e geh nu^h djôt n’gu srê mô dơi saơ. Yor ne\ đah ji dâr ko aơ hôm e ntoh chah chrai ta lam n’gor, lơn lah ta ăp nkual jru ngai, nkual jêr jo\t”./.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng