Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

VOV4.Mnông- N’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Hàn Quốc nar naơ 19/11 an g^t, Mỹ n’hanh Hàn Quốc le\ mô dơi geh tâm nău ntrôl ăp njoat pah kan ta rơh tâm nchră mhe aơ mpeh nău tâm kơl prăk kan mât rnă njrăng ngih dak. Ăp nu^h kan tâm nchră le\ nklơi nău tâm nchră kanu\ng tâm 1 mông tâm nchră, tâm rnôk ne\  t^ng nău nchrăp mbra lah jo\ tât nar 19/11. nău mbơh bâh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Hàn Quốc an g^t, mpeh đah Mỹ hôm nha geh mât nău m^n tâm kơl prăk mât rnă njrăng ngih dak jêng geh n’hao âk đah nău njêng ăp rnoh nkô| nău mhe. Tâm rnôk nău m^n bâh Hàn Quốc lah n’hao tâm rnoh ma bar ding mbra dơi geh do\ng, tâm rnôk nău tâm ton ăp ntrong kan mât rnă njrăng na nê|(SMA) le\ tâm ban u\ch đah bar ding 28 năm ba năp.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng