Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.Mnông: Nar aơ 20-3 Thủ tướng Anh njoăl săm [u\t an kruanh Hội đồng châu Âu wa Donald Tusk gay ma đă ruch nar ton Brexit. Du đê| nu^h leo kan EU le\ mbơh ruch nar ton Brexit tât du\t năm 2020, gay ma dơi an Anh tay mông nar ntru\nh mô lah kan jăp tay đah EU, mô lah nklơi Brexit tâm du rơh ôp nău [on lan tal 2. le\ bar nău aơ a[aơ geh âk [on lan mpôl kan EU rnê.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng