Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.Mnông: Râng n’hanh ntoh ngơi di rơh kahg^t  20 năm nar njêng ntu\k kan kachoh khoa ao Việt Nam (Vitas), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah na nê|, n’gâng kan ka choh kho ao Việt Nam geh nău ntơm njêng hun hao rlău 120 năm, tât a[aơ le\ geh klâp ma 7 rbăn doanh nghiệp, pă nău kan an bơi tât pe rkeh nu^h pah kan. Bâh rlău 20 năm rdâk njêng n’hanh hun hao, Hiệp hội ka choh khoa ao Việt Nam geh 478 ntu\k kan ndrel ngăn, 500 ntu\k kan ndrel tâm rgop.

Mpeh nău hun hao tâm let năp tay, Thủ tướng đă n’gâng kan kachoh kho ao Việt Nam an geh tay ăp nău ôp nău đah chính phủ ta rơh njêng ăp nău kơl, ngăn lah nău kơl mpeh n’gâng kan, n’gâng kan an geh ua\nh khlăy lơn đah nău hun hao ntu\k tăch rgâl tâm dak đah rnoh nu^h geh bơi tât 100 rkeh [on lan, ndrel đah ne\ lah do\ng ăp nău tâm ton tâm ăp nău tâm kơl tăch rgâl đăp mpăn ma Việt Nam tât râng, mhe ngăn lah nău tâm ton le\ rngôch n’hanh ueh mhe rgo\ Thái Bình Dương (CPTPO) gay ma geh njoat hun hao têh dăng lơn tâm let năp tay.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng