Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.Mnông-Dơn nău jă bâh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nar naơ 5/7, Thủ tướng chính phủ dak Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith ndrel đah mpôl đại biểu gâl têh chính phủ Lào ntơm rơh tât khâl Việt Nam bâh nar 5-6/7.

Ta rơh tâm nchră, bar hê thủ tướng lah na nê| năp lor an geh ntrôl dăng nău tâm rgâl drăp ndơ, nău kan, tâm nđur [on lan lôch nuh srê, m^n ua\nh pơk trong mpăr lơ ơm lơ ma ueh, plơ\ tay ăp rơh tât khâl, tâm mâp gâl têh n’hanh ăp gâl kan, n’gâng kan, ntu\k kan, n’hao nău tâm mbơh kan, mbơh nău, tâm mbơh kơl nău tă g^t vât mpeh hun hao wa\ng sa- rêh jêng ăp dak, nsrôih mât đăp mpăn nău kan, nău kơl, nău ueh ăp nău ntuh kơl bâh Việt Nam ta Lào, mô an ăp nău kan tơm khlăy aơ geh nău khuch yor nuh srê. Bar ding le\ tâm mbơh tâm rgop nău mpeh du đê| nău lam ntur neh n’hanh ngih dak ndrel mât ua\nh, ngăn lah tâm rgop tay na nê| tâm rnôk geh ăp rơh tâm mâp ta  nkual kơt lah ASEAN, ăp nău kơl kan ta nkual n’hanh ta LHQ.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng