Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.M’nông Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe du tơ\ tay m^n lah mpo\ng u\ch tâm nchră đah kruanh Triều Tiên Kim Jong-un du mô geh nău nkol gay dơi mkra nău nu\ih [on lan Nhật Bản geh Triều Tiên nhu\p ntu\ng. Ntoh ngơi ta R[u\n nchră lam dak mpeh mkra nău nu\ih [on lan Nhật Bản geh Triều Tiên nhu\p ntu\ng, Thủ tướng Abe lah rjăp, pơng mbra “mô ntlơi du ntil nău geh tât” t^ng nkô| nău rblang to\ng ăp ăp nu nău geh tât, nkre ton “mbra nsrôih du\t n’hâm mbơh an kan ndrel đah Mỹ kơt nsum mpôl lam ntur neh” gay mkra nău nu\ih [on lan Nhật Bản geh nhu\p ntu\ng du trong săk rnglăy ngăn

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng