Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

VOV4.M’nông: Ôi lơ 19/8, ta Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương  [ư bôk nau kan tâm n’ur đah nu\ih ntoh lư gi\t blau tâm lam dak năm 2019 tâm nau nti\m nti ndrel pah kan ti\ng nau mi\n, nau rêh, nau kan Hồ chí Minh đah nkô| nau “Hồ Chí Minh-Ntrong hăn geh nau mpo\ng u\ch”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú tât râng ndrel ntoh nau ngơi ta nar r[u\n.

Thủ tướng lah kloh, đah ăp phung he, Kruanh Hồ Chí Minh mro lah nau ntoh ang ngăn mpeh nuih n’hâm cách mạng, nu\ih roh hoach n’hâm, yơr nau rêh ân nau kan cách mạng bah Đảng, bah rnoi mpôl, lôch nuih n’hâm kơl an neh dak, kơl an [on lan. Wa ho\ lơi an ân rơh nar aơ ndrel ba kơi âk drăp ndơ khlay mpeh nuih n’hâm nê lah nau mi\n Hồ chí Minh, nau rêh Hồ Chí Minh, nau kan Hồ Chí Minh ndrel rơh bah Hồ Chí Minh. Ăp nau nti\m nti bah Wa Hồ tât rnôk aơ hôm ơm nau khlay.

Nti\m nti ndrel pah kan ti\ng nau mi\n, nau kan, nau rêh bah Hồ Chí Minh lah nau kan khlay, [a [ơ ndrel jo\ jong bah ăp ntu\k kan đảng, ăp gưl n’gâng kan, ăp ntu\k kan chính trị-rêh jêng, ăp ntu\k kan ndrel bah ăp cán bộ, đảng viên, rgop nau ndâk njêng Đảng, ndâk njêng trong kan chính trị nâp nâl, kloh ueh, ndâk njêng văn hoá, kon nu\ih Việt Nam to\ng dơi đah nau u\ch hun hao nâp nâl bah neh dak./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng