Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2019

            VOV4.M’nông – Ta Ngih Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng le\ wơt mâp wa Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền dak Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ta Việt Nam. Ta rơh mâp, Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng uănh lah prêh ăp săk rnglăy tâm nđur, kan ndrel đah 2 dak năm bah năp; lah rjăp Việt Nam n’hanh Trung Quốc lah 2 dak oh nô, yor Đảng Công sản nt^m rđau, nău dăch dêh way ơm đah 2 Đảng, 2 dak lah drăp ndơ du\t khlay an ndơn tay n’hanh [ư ueh.

Tâm rnôk nu nău lam ntur neh n’hanh nkual a[aơ, 2 Đảng, 2 dak Việt Nam n’hanh Trung Quốc an n’hao tâm nđur, nti nău blău ơm, ntrôl kan ndrel ngăn ngên, geh săk rnglăy ăp ntil nău, mkra tâm di ăp nău hôm e t^ng nău tâm wât ndrel đah kruanh gưl prêh 2 Đảng, 2 dak n’hanh t^ng luật pháp lam ntur neh, ns^t tay nău ueh ngăn ngên an [on lan 2 dak, ndrel tâm rgop an đăp mpăn, kan ndrel n’hnh hun hao bah nkual n’hanh lam ntur neh. Răm rhơn bah năp jâng nsan hun hao ueh bah tâm boh 2 dak, Đại sứ Hùng Ba m^n lah mbra nsrôih du\t n’hâm gay rgop ueh an tâm boh 2 Đảng, 2 dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng