Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Tâm rơh hop ăp năm Quốc hội Indonesia, Tổng thống Indonesia ho\ mbơh ăp ntu\k rgum tơm bah Ngân sách ngih dak năm 2021 n’hanh si [u\t nchih nkah prăk kaih, tâm nê uănh khlay dâk hao tay jâng wa\ng sa neh dak tă bah tât khuch nuh srê Covid-19, r[o\ng tât nău ntru\t nsôr dăp rgum tay gay n’hao săk geh, rgâl mhe n’hanh nău dơi tâm rlong wa\ng sa, ntrôl ngăch rgâl jâng wa\ng sa jêng rơh mbrô, ndăn n’hanh nchroh ăp nău rgâl mpeh nu^h. Tổng thống Indonesia nchroh, hu\ch bah ngân sách năm 2021 bah Indonesia mbra ju\r tât 5,5% GDP bol ma wa\ng sa dâk hao tay. Bôk nău kan dâk hao tay jâng wa\ng sa neh dak năm 2021 mbra dơi [ư ndrel du rơh đah ăp nău rgâl ta ăp trong kan, ntơm bah dak si, nt^m nti, ntop kơl rêh jêng kon nu^h, ndrel rgâl di tay lam trong kan ngân sách n’hanh so\k soăy./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng