Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông- Tổng thống mhe Mỹ Joe Biden nar 21/1 le\ geh mbơh ntrong kan ngih dak gay ma doh rklaih njrăng rdâng nuh srê Covid-19. yơn lah wa Biden an lah mbra geh roh âk khăy gay ma dơi geh rgâl nău  tât bâh nuh srê. Ntrong kan ngih dak geh Tổng thống Biden mbơh geh nđâp nău kan ntrôl pah kan njrăng chuh n’gang gay ma bah ir geh nău ntưp rêng bâh kaman, n’hao nău do\ng bok put mbung n’hanh xét nghiệm tâm ban kơt ăp ntrong kan dak si yor ntuk rêh jêng êng. Tổng thống Biden le\ ký 10 nău ntru\nh đă hành pháp gay ma tâm rdâng đah rơh uh ah mpeh n’gâng kan dak si ta Mỹ a[aơ. T^ng nău ntru\nh đă bâh Tổng thống Mỹ, ntu\k kan mât ua\nh mbơh nău ndal mbra geh ntơm [ư nkô| mpo\ng kan njêng 100 ntu\k kan chuh n’gang ta ntu\k rêh jêng tâm 1 khay, ntu\k kan mât njrăng nău ji n’hanh njrăng nuh srê mbra geh rgo\ jă bôk nău kan pơk hvi geh do\ng Vaccine ta ăp ntu\k kan dak si ta ntu\k, tâm rnôk ne\, n’gâng kan dak si n’hanh nu^h kan mbra geh săch tay ntop ăp nu^h kan dak si an nău kan chuh n’gang Covid-19.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

            

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương