Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Tổng thống Nga Vladimir Putin mhe ndơ\ luh du đêt nău dăn đă gay rgâl tâm boh đah Nga n’hanh Mỹ tâm nkô| nău rnă njrăng mạng. Nău lư dơi nchih ta trang mạng bah Điện Kremlin, Tổng thống V.Putin an lah geh ma nău tâm ndăng jru hvi ta bri mạng lah ngoăy tâm ăp ntul rlong du\t têh a[aơ, ăp dak têh mpeh trong kan rnă njrăng nău lư dak bah dih ân geh nău dơn kan mha êng tâm nău nking nchăng geh ma nău tât dja. Tổng thống V.Putin kuăl jă Mỹ nthoi tay tâm nchră gưl rnâng kan mpeh đăp mpăn rnă njrăng mạng dak bah dih, nkre mpơl nău u\ch ro\ng ntru\t ntrôl du nău tâm ton Nga- Mỹ gay nking nchăng ăp nău tât khuch ta bri mạng. ăp nău dăn đă mpeh đăp mpăn rnă njrăng mạng dak bah dih bah Tổng thống Nga dơi ndơ\ luh tâm rnôk dơn hôm du khay tay đo\ng lah tât rơh bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương