Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2019

           

            VOV4.Mnông: Ăp năm ba năp, ndrel đah [ư t^ng ueh nău pah kan jan sa, mât đăp mpăn rnă njrăng ta ntu\k n’har bri ta nkuăl Tuy Đức, n’gor Dak Nông, Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) le\ ntop mât đăp mpăn nău rêh an rhiăng rnăk [on lan rnoi Mông. Tât a[aơ, [on lan le\ geh ngih jay gu\, pah kan đăp mpăn, oh kon hăn nti, mât chăm săk soan, njêng nău hun hao ăp nău kan ta n’har bri ngih dak.

 

            Năm 2020, nô Giàng A Vảng ndrel đah rnăk vâl ntrơn du bâh mpeh Bắc lăp gu\ ta bản Sín Chải, xã Đăk Ngo, nkuăl Tuy Đức, n’gor Dak Nông pah kan jan sa. Bôk năp mô geh jay gu\, mô geh neh pah kan, bơi tât 10 nu^h tâm rnăk vâl kâp knơm ta nău hăn ta bri joi ndơ sa n’hanh hăn kan an bu…

            Nău rêh bâh rnăk vâl nô Vảng le\ ntơm rgâl mhe bâh năm 2004, geh cán bộ, tahen Trung đoàn 720 rgo\ jă s^t gu\ ta nkual wa\ng sa- mât rnă njrăng ngih dak Bản Sín Chải, xã Dak Ngo, nkuăl Tuy Đức, n’gor Dak Nông. Rnăk vâl nô geh pă an 2 ha neh pah kan, 4 sào neh gu\ n’hanh neh mir gay ma đăp mpăn pah kan. Trung đoàn hôm nha kơl prăk kan, pă ntil tơm cà phê, tơm điều ntil n’hanh nt^m kĩ thuật gay ma rnăk vâl nô mbra dơi geh hun hao..

            Lôch âk năm geh pah kan , kơl le\ rngôch, nô Vảng a[aơ le\ lah du hê nu^h pah kan jan sa blău, đah mir cà phê geh bơi tât 4 tấn găr rnglăy/ha. Nô Giàng A Vảng nkoch:

            “Rnăk vâl gâp n’hanh [on lan nu^h Mông hên gu\ ta aơ bâh năm 2002 n’hanh nău rêh du\t jêr jo\t, yơn le\ geh tahen Trung đoàn 720 pă neh n’hanh nti kĩ thuật mât chăm ăp ntil tơm tăm, tơm điều, tơm cà phê r^ nău rêh bâh [on lan hên le\ rgâl mhe âk, geh du đê| rnăk le\ [ư ngih jay n’hanh rvăt ndeh ô tô, geh nău rêh kơt nar aơ mpôl hên du\t lah ueh tât trung đoàn 720”.

            Đại tá Nguyễn Đình Tụ, kruanh Trung đoàn 720 an g^t: tât a[aơ Trung đoàn le\ [ư so\k do\ng, tăm mhe rlău 1 rbăn ha tơm công nghiệp, pă dăp, pă nău kan đăp mpăn ản lău 1 rbăn rnăk [on lan, tâm ne\ geh 449 rnăk [on lan rnoi đê| ta ntu\k, [on lan rnoi Mông hăn du ntrơn bâh ăp n’gor mpeh Bắc tat. Nkual aơ le\ njêng geh 12 ntu\k [on lan gu\ ndrel đah ăp rmôt pah kan jan sa, mât đăp mpăn nău rêh an nu^h [on lan, mât nâp đăp mpăn rnă njrăng chính trị, đăp mpăn ntu\k rêh jêng.

            “Nău dơi du\t têh bâh nău nchrăp kan trung đoàn 720, binh đoàn 16 lah pă dăp đăp mpăn nău rêh [on lan ta ntu\k nău kan nkual njônh ngai, nkual rnoi đê|. [ư t^ng nău ntru\nh dơn ngoăy bâh Đảng tâm nău leo kan, nt^m đă tahen pah kan wa\ng sa ndrel đah mât rnă njrăng ngih dak ta ntu\k nău kan, tât a[aơ nău rêh bâh [on lan ta nkual nchrăp kan le\ đăp mpăn, wa\ng sa hun hao, nău rêh ndơ do\ng, nău m^n ăp nar lơ ma hao”.

            Ndrel đah nău kơl an, kơl an [on lan hun hao pah kan jan sa, nău kan mât chăm săk soan an nu^h [on lan le\ geh Trung đoàn 720 du\t mât ua\nh. Ăp năm, trung đoàn le\ tâm rgop đah ngih dak si quân dân y 16 [ư ua\nh săm ji, pă dak si mô so\k prăk,pă ndơ an ăp rnăk dơi kơl, [on lan geh nău rêh jêr jo\t..Nkre lah [ư t^ng nău kan mbơh tơih mpeh nău ntru\nh, nău kơl bâh Đảng, ngih dak, mbơh tơih nău rêh văn hoá, mât đăp mpăn kloh ueh, njrăng ăp nău ji..Đại uý,  nai dak si Nguyễn Văn Đăng, ngih dak si quân dân y 16, Binh đoàn 16 an g^t:

            “Nău rêh bâh nu^h [on lan ta aơ du\t jêr jo\t, nău kan gay ma geh g^t đah ăp nău ua\nh săm ji du\t mô geh, rnôk ua\nh săm ji an [on lan rnoi đê| tâm ban kơt rnăk dơi kơl ua\nh du tơ\ gay ma ua\nh năl nău ji an bu”

            Mô dơn blău tâm nău kan hun hao wa\ng sa rêh jêng, kơl [on lan jut jăng ach o, ăp năm ba năp cán bộ, tahen Trung đoan 720 hôm nha [ư ueh nău kan nti tahen n’hanh nău kan êng, mbra geh nău mât ăp nkô| kan khlăy tơm geh pă an, leo [ư dơi ăp ntu\k, ăp nău mât đăp mpăn ta ntu\k kan tơm nkre pah kan nkre mât đăp mpăn..đah nău tât râng kan bâh trung đoàn, n’har bri Dak Ngo, Tuy Đức, n’gor Dak Nông dôl jêng du ntu\k n’har bri ueh nđir, đăp mpăn mpeh wa\ng sa, mât nâp rnă njrăng ngih dak.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng