Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2019

VOV4.M’nông: Trung Quốc dôl đă ntu\k kan tăch rgâl bah lam ntur neh ân dak aơ lơh soay rnoh 2.4 rmen đôlar đah ndoh ndơ bah Mỹ yor mô [ư ti\ng du ntrong kan bah ntu\k kan aơ. Ăp nu\ih [ư nau kan kơl tâm njraih nau bah Ntu\k kan tăch rgâl lam ntur neh tâm khay 7 ân lah, Mỹ ho\ mô [ư jêh ntrong kan ti\ng du nau ton lah mpeh ăp nau kan ndơ\ soay ma Washington nchâp đă đah du đê| ntil ndơ bah Trung Quốc geh blah mặt nar ndrel ntu\k ndơn vơt sial. Ăp nu\ih kơl nchră rjaih nau kan bah WTO ân lah Trung Quốc dơi nchâp đă ăơ nau kan ndơ\ soay ân geh lơh mplơng lah Mỹ mô jut jăng lơi rnoh so\k soay bah nơm. Ntu\k kan rklaih nau tâm keh bah WTO mra uănh rjăp nau đă bah Trung Quốc lơ 28/10./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng