Pơk uănh mông nar djăt: 16/2/2019

VOV4.M’nông: Bộ Ngoại giao Trung Quốc nar ntri (15/2) ôp kuăl Ấn Độ n’hanh Pakistan nkra nău tâm rkeh geh tât nău tâm pit neh dak nkual Kashmir, ma trong tâm nkoch bri n’hanh mbơh nti. Nău mbơh bah Bộ Ngoại giao Trung Quốc ndơ\ luh tâm rnôk tâm boh Ấn Độ n’hanh Pakistan duh jêr hô lôch rơh ntu\p bom ndeh hu\k mham ta Kashmir, tă bah Ấn Độ pit mât, [ư 44 nu^h kh^t. Chính phủ Ấn Độ lah rjăp geh ndơ an saơ nău tih mô dơi rlăch dun mpeh nău geh tât bah Pakistan tâm nô nău tih. Thủ tướng Ấn Độ mbơh njrăng lor mbra plơng lơh tay dăng rơh ntu\p bom dja. Tâm rnôk nê, Pakistan rlăch dun le\ rngôch ăp nău ntôn geh tât nău tih./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng