Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng 19/3, Mpôl hăn ôp uănh {an rđău đă Trung ương n’glôch jêh Nghị quyết mbrô 24 n’hanh nău ntru\nh mbrô 45 mpeh pah kan rnoi mpôl đê| le\ geh rơh pah kan đah {an Thường vụ Tỉnh uỷ Dak Lak. Mpôl pah kan uănh năl, rnê âk ăp nău nsrôih bah n’gor Dak Lak an t^ng [ư pah kan rnoi mpôl đê|, rgop [ư lôch jêh ăp to\ng rnoh u\ch tât hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h, n’hao nău rêh nu^h [on lan, lơn lah nkual rnoi mpôl đê|. Let năp tay, gưl uỷ, n’gâng kan, Mặt trận Tổ quốc ăp gưl ta n’gor Dak Lak ân mbơh g^t tay lam hvi, t^ng [ư jăp ăp trong kan rnoi mpôl đê|, rgum tơm ndơ ntuh kơl hun hao buăt nthoi ntung trong ndơ do\ng wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h nkual jru ngai, nkual [on lan rnoi mpôl đê|; njêng jâng ntơm n’hanh trong gay ăp rnoi mpôl đê| râng rnôk hun hao wa\ng sa, huêt mbrơi tâm [ah đah ăp rnoi mpôl đê|; rgâl mhe, n’hao nău dơi tam pah kan rgo\ jă nsum mpôl lam [on lan n’hanh mât ue\h nău khlay [ư tơm nu^h nsing nơm tâm nkual [on lan rnoi mpôl đê|, n’hanh săk blău kan rmôt cán bộ rnoi mpôl đê| …/.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng