Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

 

        VOV4.Mnông – Kêng măng 28/10, ta Ngih Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [ư tơm r[u\n rnâng kan Chính phủ, an rgop tâm nău mbơh bah Ban Cán sự đảng Chính phủ mbơh an Bộ Chính trị mpeh n’glôch jêh 10 năm [ư t^ng n’glôn jêh mrô 27 bah Bộ chính trị mpeh nău kan hun hao ntung trong trong ndeh treng Việt Nam tât năm 2020, uănh tât năm 2050. A[aơ, trong ndeh treng Việt Nam le\ geh nău rgâl ue\h. Tâm ne\ trong ndeh treng nkual têh dơi uănh ntuh kơl. Du đêt trong tât a[aơ trong ndeh treng ta nkual [on têh Hồ CHí Minh n’hanh Hà Nội êp an do\ng. Trong ndeh treng Bắc-Nam dơi nkra, rgâl tay, tâm du gâl nău u\ch nchoăn rdêng. Thủ tướng jao an N’gâng kan ntung trong lôch jêh dăp rgum, trong nchrăp hun hao trong ndeh treng Việt Nam tât năm 2030, uănh tât năm 2050 du trong na nê|, mbơh an Bộ Chính trị n’hanh Quốc hội uănh an. Nuih n’hâm têh lah rgâl cách mạng têh dăng nău kan trong ndeh treng, ndơ\ trong [ư di na nê|, gay hun hao trong ndeh treng Việt Nam.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương