Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Rmôt hăn mêt uănh bah UNESCO mhe lôch nau hăn uănh công viên địa chất Dak Nông. Lôch jêh nau kan mơ geh mbơh ta rơh r[u\n Công viên địa chất Châu Á Thái Bình Dương bah UNESCO mra r[u\n ta Indonesia tâm khay 9 tât. Jêh nê, rmôt kan bah UNESCO mra r[u\n, nchră mư geh kơp dưn công viên địa chất lam ntur neh tâm khay 4 năm 2020. Ndri, kơp dơn bôk năp bah rơh aơ lah mhâm?

Wa Tôn Thị ngọc Hạnh-Groi Kruanh UBND n’gor, Giám đốc Rnâng kan mât njrăng công viên địa chất Dak Nông, mbơh mpeh nau geh uănh tâm rơh aơ?

Ơi wa, tâm âk nar rlau aơ, Rmôt hăn kan bah UNESCO ho\ lôch rơh hăn uănh năl Công viên đại chất Dak Nông. Ndri dăn wa mbơh mpeh nau tă geh jêh rnôk uănh ri mhâm êh?

Wa Tôn Thị Ngọc Hạnh: Công viên địa chất Dak Nông ho\ ndơ\ săm [u\t tât ntu\k kan UNESCO đă kơp dơn săk ntơ Công viên địa chất lam ntur neh tâm khay 11/2018. Bah nau uănh săm [u\t, ntu\k kan UNESCO ho\ đă 2 nu\ih gi\t kloh mpeh công viên địa chất lam ntur neh tât Công viên địa chất Dak Nông gay ma uănh năn ngăn. Rmôt kan uănh năl ho\ geh hăn uănh tâm 3 ntu\k pala n’aih ueh ngăn, đah aka nau ueh, tâm nthoi ăp nau khlay ngăn mpeh neh ntu, nau ơm geh ndrel ndơ ơm geh bah ntu\k aơ.

Trong bôk năp đah nkô| “Nau mprơ bah u\nh ndrel dak” lah nau kan hăn uănh ngăn  nau khlay ntoh ueh. Êp ăp yôk u\nh ueh ndrel leng dak ueh, uănh tay ntrong trôm lu\ yôk u\nh tâm lu\k bazan du\t n’hâm ueh, jong ngăn tâm nkuăl Đông Nam Á ndrel du đê| ntu\k trôm hôm geh mât ăp ntil ndơ ueh ơm bah ntu\k gu\ ơm bah nu\ih kal e.

Trong tal 2 đah nau ntơ “Nau mprơ bah trong sial mhe”:. Aơ lah nau hăn uănh mpeh tu tơm, ntu\k geh âk nau khlay mpeh nau vay ơm bah rnoi Bunong, Rđe kơt lah: Ot ndrong, nau ntur chi\ng, tanh njuh, tanh dônh, tanh sah ơm…ndrel ăp ntu\k ơm bah rơh mprơ prăng, mprơh my.

“Nau mprơ nteh tă bah play neh” lah săk ntơ bah ntu\k tal 3, geh leo tât ân rmôt kan mêt uănh ăp nau uănh ueh ngăn mpeh ntu\k ueh ơm ta aơ kơt lah nglau Tà Đùng, leng dak Granit, ntu\k si hoá thạch…ndrel tăng uănh djăt âk ntil ndơ goh nteh bah rnoi mpôl đê| tâm ngih mpla n’hơ ăp ntil ndơ ơm kăl e, chi\ng gong bah rnoi Mạ, Ngih mpla n’hơ ndơ goh nteh”

Hơi wa, nau geh jêh rnôk uănh rơh aơ bah rmôt hăn kan bah UNESCO geh nau khlay mhâm đah Công viên địa chất Dak Nông?

Wa Tôn Thị Ngọc Hạnh: Rơh ăhn mêt uănh ngăn bah ăp nu\ih hăn bah bah UNESCO mô êng lah du gưl ân nchâp đă, ma nau khlay lah tâm rnôk uănh săm [u\t ân kơp dơn geh lăp tâm ntrong kan công viên địa chất lam ntur neh bah Công viên Đại chất Dak Nông, ma aơ hôm lah rnôk gay Công viên địa chất Dak Nông geh djăt ăp nau bonh đă, rgop nau ngăn ndrel geh nau dơi tâm nau mât, [ư ân ueh  ăp nau khlay tâm nkuăl công viên địa chất. Aơ ko lah rnôk gay Công viên địa chất Dak Nông tâm nthoi ndrel ma pơk hvi nau tâm boh kan nsum đah ăp công viên địa chất oh nô, tâm rnăk vâl Công viên đại chất lam ntur neh UNESCO.

Jêh 3 nar hăn uănh, rmôt kan ho\ geh nau tâm nchră ndrel chấm điểm rah vah nau kơp dơn bah UNESCO, phung hên ho\ mbơh dnrel nkoch kloh tay ăp nau khlay. Rmôt hăn kan nchră năl rnê prêh nau nchrăp, nau nsôih bah n’gor. Bôk năp, rmôt kan geh nau kơp dơn lah phung he ho\ to\ng dơi ăp nkô| nau dnrel rmôt kan ko\ geh nau rgop, nau nkah bah du đê| nkô|.

Jêh rnôk rmôt plơ\ si\t mra geh nau mbơh ngăn. Aơ mơ lah nau geh gay ma bu geh nau mbơh ngăn ta rơh tâm nchră công viên địa chất lam ntur neh UNESCO tâm khay 9 năm 2019 ta Indonêsia, mbơh tât ban thư ký bah Công viên địa chất lam ntur neh gay ma tâm nchră ngăn. Tât khay 4/2020 mư geh nau mbơh kloh rjăp.

Gay ân geh nau năl ueh ngăn, ri dăn wa sâm mbơh moh nau nsôih bah n’gor tâm nau kan mât, [ư ân ueh ăp nnau khlay bah Công viên địa chất Dak Nông?

Wa Tôn Thị Ngọc Hạnh: Rơh rlau aơ, Rnâng kan mât công viên đại chất Dak Nông ho\ tâm rgop nsum đah ăp n’gâng kan dnrel ăp nkuăl gay ntru\nh âk nau kan nkoch mbơh, nti\m nti gay n’hao nau gi\t blau mpeh ndơ ơm yau địa chất ndrel Công viên địa chất, nau mât, nau [ư ân ueh tay nau khlay tât đah nu\ih [on lan, ngăn lah ăp kơn druh ndăm. Ngăn lah, ntơm năm 2018 tât rnôk aơ, Rnâng kan ho\ tâm rgop nsum đah ăp nkuăl, ngih săm [u\t gay ma [ư ăp rơh hăn uănh tâm ntu\k Công viên địa chất ân [on lan gi\t, bah nê kơl khân păng gi\t tât nau kan hun hao công viên địa chất du trong nâp nâl ngăn. Tă bah nê, r[o\ng trong, bonh đă [on lan tâm n’gor ndâk ăp nau kan hun hao pâl n’aih ân nâp nâl, njêng ăp ntu\k nau [ư pâl n’aih ntoh lư gay nkoch mbơh rup gui bah Công viên Địa chất Dak Nông tât đah băl bên tâm dak ndrel lam ntur neh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng