Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2019

Yuh Y Chon (deh năm 1986) a[aơ lah Kruanh rmôt pah kan bu ur xã Đăk Dục, nkuăl Ngọc Hồi n’gor Kon Tum ndrel lah ngoai tâm ăp cán bộ bah rmôt geh ăp nau kan leo lor, gơih ndrel blau nau kan mhe.

Yuh Y Chon nkoch: “Me deh ndrel hao têh tâm nkuăl neh n’har bri Ngọc Hồi, uănh nau rêh bah kônh wa nroi mpôl đê| ta aơ, ngăn lah ăp nu\ih bu ur geh nau rêh hôm âk nau jêr n’ăp ma nuih n’hâm ndrel drăp ndơ, yor ri ma gâp geh âk nau rvê. N’ăp ma ntơm rnôk hôm hăn nti, gâp ho\ u\ch jêh aơ rnôk têh ri ân geh du nau kan gay ma kơl an ăp nu\ih bu ur nu\ih rnoi đê| nơm ân bah nau jêr...

            Nau u\ch lah kơt nê , yuh mro nsôih gay ân jêh ăp nau kan ma gưl kan ba lơ jao. Ngăn lah, tâm ăp năm dăch aơ, yuh ndrel Rnâng kan rđau rmôt pah kan bu ur bah xã nchrăp mi\n, đă, mbơh ăp nau kan geh tât nau dơi ndrel nau geh jêng bah bu ur ndrel kon se, nkre geh âk nau kan gay ntru\t dăng hun hao văng sa-rêh jêng tâm nkuăl.

            Yuh Y Chon lah nu\ih ntoh măt Hội đồng nhân dân xã, lah nu\ih kan nsum tâm ăp rmôt kan kơt lah: Rmôt kơl nkoch mbơh mpeh neh ntu, Rnâng kan kơl nau n’huch ach o Tây Nguyên, Rnâng kan njrăng rdâng dak lip lơh bah xã…yor ri ma yuh geh nau dơi gay ma râng ăp nau hăn mêt uănh, nkoch mpeh nau kan nau ntru\nh bah Ngih dak kơl an ân bu ur. Tâm nê, ntoh măt ân nau ngơi bah bu ur, yuh ho\ râng 3 rơh tâm nchră nkô| nau ndrel nau kan geh tât nau [ư kơl an nau rêh jêng, mât nau dơi ndrel nau geh jêng tâm di pháp luật bah bu ur ndrel kon se, nau kan n’huch ach o, khám săm ji ân kon se ntơm mhe deh tât 6 năm, nau tâm lơh tâm jin tâm rnăk vâl, nau lơh ndjơh bu ur kon se. Yuh ko\ râng kơl rjaih 8 tơ\ tâm rkeh tâm thôn, 3 tơ\ tâm lơh tâm rnăk vâl, 6 tơ\ geh tât nau tâm gu\ ur sai, nkre đă n’gâng kan rklaih ân năn 2 nau kan geh tât nau tâm lơh tâm rnăk vâl…

            Tâm nau kan hun hao văng sa, yuh Y Chon ho\ janh [ư ăp nau kan nkre leo nsi\t nau săk geh văng sa ân oh nur, nkre [ư kloh ntu\k ntu ndrel pơk njêng luh âk nau kan ueh ân [on lan. Kơt nau kan yuh [ư “Njêng ndo\k jêng prăk” ta Chi hội bu ur thôn Chả Nội I, bôk năp knu\ng geh 15 nu\ih râng. Jêh bơi tât 4 năm kan, nau kan aơ ho\ hao jêng 11 chi hội đah 714 nu\ih râng ndrel rgum geh rlau 46 rkeh prăk.

            Đah nau kan “Trong hăn kao”, ntru\nh ntơm năm 2016, yuh Y Chon ho\ bonh đă geh 64 nu\ih bu ur thôn Dục Nhầy 1 râng ndrel tăm geh du km trong hăn kao âk ntil. Tât rnôk aơ, nau kan aơ ho\ geh [ư âk tât 11 chi hội râng tăm rlau 11km trong hăn geh kao ndrel ăp ntil pih, ăp ntil kao geh tăm tâm di đah bri mih nar bah nkuăl đo\ng.

            Nau kan “Bu ur rong sur” geh ntru\nh bơi tât 10 khay ta thôn Nông Nhầy I đah 8 nu\ih geh săch kơl an tơm prăk lor gay ma nkra ndrung rong ân nâp ndrel rvăt 40 mlâm sur kon ntil. Tât nrôk aơ, mpôl sur geh têh lay ueh, tâm nê ho\ geh 8 mlâm sur kon ntil ndrel deh geh 98 mlâm sur kon mhe.

            Yuh Y Lát-Kruanh rmôt kan tâm rgop “Bu ur rong sur” thôn Nông Nhầy 1 bah xã ân gi\t: “Tâm rnôk ntru\nh [ư nau kan aơ, yuh Y Chon mro rvê đah nau kan yor ri ma vay hăn tât tâm dâng gay ndrel đah oh nur kơl nti\m nti nau mât chăm răk rong ân mhâm [ư ân sur ngăch têh lay ngăn. Bol ma mhe bôk năp, yơn nau kan aơ ho\ geh oh nur tâm rmôt rhơn ngăn ndrel rnê lah geh nau kan blau, gơih mhe bah yuh Y Chon tâm nau kan  n’hao prêh nau gi\t rbăng bah oh nur bu ur nu\ih rnoi mpôl đê| tâm nau kan ntrơn rgâl tơm tăm mpa rong, gay ăp nhoat n’huch ach o nâp nâl”.

            Đah nau gơih lăp kan, blau mhe tâm nau kan bah rmôt tâm nkuăl, ntơm năm 2016 tât a[aơ, yuh Y Chon ho\ [a [ơ geh geh ăp gưl kan rnê nkhôm, geh rmôt bu yor Việt Nam pă Kỷ niệm chương “Yor nau kan hun hao bah bu ur Việt Nam”.

            Bol ma năm hôm du\t mom, yơn đah nuih n’hâm ndrel nau mi\n kan geh âk nau gơih, nau blau, nau kan rjăp bah nơm đah ăp oh nur bu ur, yuh Y Chon ho\ [ư nâp nau kan bah nơm đah ăp nu\ih oh nur, ndrel oh nur rlet rlau nau jêr gay [ư ân rjăp nơm lơn tâm nau rêh./.

                                                                                    Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương