Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2020

    VOV4.M’nông: Năm 2019, Thể thao Việt Nam geh du rơh SEA Games du\t geh nău dơi ntơm bah kăl e tât a[aơ; Chưng play Việt Nam dâk bôk năp Đông Nam Á gay r[o\ng tât ntu\k pâl têh lơn…Ăp nău kan thể thao ntoh ơư năm 2019 [ư di nuih n’hâm nu^h [on lan lam dak. Tâm nău mhe lư ngăch ăp nar kêng du\t năm Kỷ Hợi, wơt năm mhe Canh Tý, he ndrel uănh tay ăp nar thể thao ntoh lư năm 2019.

Thể thao Việt Nam geh nau dơi ntoh lư ta SEA Game 30

            Geh 98 HCV, 58 HCB ndrel 105 HCĐ, dâk tal 2 tâm ntu\k dăp huy chương rmôt Thể thao Việt Nam ho\ geh nau tâm rlong SEA Game geh nau dơi. Nau dơi aơ hôm jêng lơn ma ueh rnôk rơh bôk năp le\ 2 rmôt chưng play U22 bu klô ndrel bu ur bah neh dak ko\ geh nau dơi bôk năp. Êp nê lah ăp nhoat hăn ueh dăng bah ăp nau tâm rlong Plympic kơt lah: Nchuăt, re dak, tâm nhăt, quần vợt…ho\ kơl an Thể Thao Việt Nam rơh bôk năp ta Thái Lan tâm ntu\k dăp huy chương rnôk SEA Game geh [ư ta tach chưng play dak êng. SEA Game 30 ko\ năl nau dơi mhe, Việt Nam geh ndơn cờ [ư tơm nau tâm rlong SEA Game 31 năm 2021. Aơ lah rơh tal 2 jêh ba kơi năm 2003, dak he lo\ lah dak tơm ngih bah nar hội tâm rlong thể thao têh ngăn nkuăl aơ./.

            Rmôt chưng play bu klô tât geh ngăn nău wơl dâk bôk năp SEA Games n’hanh tâm rlong geh nău dơi du\t nkah ue\h ta ASIAN Cup 2019 ndrel tâm rlong lăp tâl bar World Cup 2022 nkual châu Á.

            Nău wơl geh Huy chương vàng ntoch jong tât 60 năm bah rmôt chưng play Việt Nam kêng du\t ho\ jêng geh ngăn ngăn đo\ng rnôk rmôt chưng play U22 neh dak hao dâk bôk năp ân nău nkah ue\h ta SEA Games 30 ta neh Philippines. Dơn an geh tâm ban lăp 1 rơh chưng đah U22 Thái Lan ta bôk năp dơm, kon hok HLV Park Hang Seo ho\ geh du njăr trong hăn mô hôm geh ndơ ue\h rlău gay ma [ư jêng nău nkoch mhe an rmôt chưng play neh dak nơm.

            Ta rmôt chưng play gưl neh dak, rmôt chưng play Việt Nam ho\ geh du năm tâm rlong du\t geh nău dơi đo\ng. Tâm khay 1, jêng lah lôch hao dâk bôk năp AFF Cup, rmôt chưng play Việt Nam tâl 2 lăp tât nkôp poăn ASIAN Cup. N’hanh n’glôch du\t năm 2019, rmôt chưng play bah HLV Park Hang Seo dôl dâk bôk năp bảng G tâm rlong lăp World Cup 2022 nkual châu Á đah nău dơi le\ rngôch./.

            Chưng play bu ur Việt Nam geh 6 tơ\ dơi ngăn tâm SEA Game

            Rlet rlau đah Thái Lan đah rnoh geh 1-0 tâm rơh tâm rlong SEA Game 30, rmôt chưng play bu ur Việt Nam geh nau dơi mhe-6 tơ\ geh nau dơi SEA Game. Bah năp nê, tama khay 8/2019, tâm dak Thái, nu\ih nti\m rđau Mai Đức Chung ko\ ho\ dơi rlau ma rmôt tơm ngih 1-0 gay geh nau dơi têh ngăn Đông Nam Á. {ư rjăp nau dơi prêh ngăn, yơn nau khlay lơn, nau dơi ngăn rnôk tâm rlong dăch du\t SEA Game 30 ho\ kơl an ăp bu ur chưng play Việt nam ndơn geh nau kơl an, ntuh kơl ân lơn tă bah nu\ih [on lan gay ma ngăn ngên geh hun hao nâp nâl, r[o\ng tât nau dơi têh lơn-geh nau dơi gay râng tâm World Cup./.

            Nguyễn Huy Hoàng- Nu^h tâm rlong re lor bôk năp bah Việt Nam dơi râng Olympic 2020

            Ta rơh tâm rlong lam ntu\r neh môn thể thao ta dak 2019 [ư ta Hàn Quốc, nu^h tâm rlong re Nguyễn Huy Hoàng ho\ tât dâk tâl 15 ta nkô| 800m dah ro\ng bu klô. Bol mô dơi lăp tâm rlong n’gle\ du\t, yơn Nguyễn Huy Hoàng ho\ di rnoh A gay jêng nu^h tâm rlong Việt Nam lor bôk năp geh vé dơi lăp râng ngăn Thế vận hội khay rlu nti Olympic Tokyo 2020. Năm 2019 lah năm tâm rlong bah nu^h tâm rlong re 19 năm deh geh 2 HCV, 2 HCB ta SEA Games 30 đah rnoh nău ngơi rlău ăp tơ\ đại hội, nkre geh ngăn vé râng tâm rlong Olympic 2020 ta le\ 2 nkô| 800m dah ro\ng, 1.500m dah ro\ng bu klô. Ăp nău dơi dja ho\ kơl Nguyễn Huy Hoàng jêng nu^h tâm rlong geh nău dơi êng du hê du\t ngăch prăl tâm năm 2019 bah Thể thao Việt Nam./.

            Lực sĩ rven săk Lê Văn Công tăch khlay HCV, pă ân nu\ih ji ung thư

            Mô knu\ng geh nau dơi tâm ăp rnôk tâm rlong Thể thao, nu\ih tâm rlong bah dak Việt Nam hôm geh âk nuih n’hâm ueh. Lực sĩ Lê Văn Công tăch khlay HCV Ưorld Cup môn cử tạ, rgum geh rnoh prăk 125 rkeh ndrel di\ng le\ rnoh prăk aơ păng ân ma kon se Đoàn Thị Bích Hương dôl geh nau ji ung thư, bah nê kon se mô lap aơ geh to\ng nau dơi gay ma rdâng đah nau ji du\t jru ma nơm dôl geh ntưp./.

            CLB Hà Nội geh nău dơi ndrop tâm dak n’hanh lăp dơi jru tâm rlong ta AFC Cup 2019

            CLB Hà Nội mô geh nu^h ban tâm rlong tâm dak. Nkre, ta cup châu Á, CLB Hà Nội lăp tât tâm rlong n’gle\ du\t rgop bar nkual. Nău du\t n’hoach lah bol ma geh ndrop nău dơi tâm dak, lah dâk bôk năp V-League n’hanh cúp quốc gia, yơn CLB Hà Nội hôm mô to\ng nău dơi râng AFC Cup năm bah  kơi tay, tă bah mô râng to\ng ăp rơh tâm rlong mom gưl neh dak, t^ng quy định ngăn bah AFC./.

            Lê Quang Liêm vô địch cờ vua Châu Á

            Rơh bôk năp du hê nu\ih tâm rlong bu klô bah dak he geh vô địch nau tâm rlong cờ vua tâm nau tâm rlong ta Châu Á. Rnôk mhe ntơm rlong mô geh lăng ueh, yơn Lê Quang Liêm lơn ma ba kơi ri lơn ma tâm rlong ueh ngăn, bah napư nau dơi bah nu\ih geh nau dăng ngăn bah Án Độ lah Sethuraman, tâm nau tâm rlong dăch du\t, ho\ geh nau dơi prêh ngăn./.

            Tâm leo cầu thủ Việt Nam luh bah dih, tât le\ ma châu Âu chưng play

            Mô hôm lah nău geh êng du hê, nău cầu thủ Việt Nam luh dak bah dih tâm rlong mbrơi mbrơi jêng trong tâm leo, an trong r[o\ng n’hao nău ngăch prăl, rgâl geh wa\ng sa. Mô dơn an luh chưng play tât ăp dak kơt Thái Lan, Nhật Bản n’hanh Hàn Quốc, cầu thủ Việt Nam hôm tât le\ ma châu Âu đo\ng, ntoh lư lah kơt Nguyễn Công Phượng tât Bỉ n’hanh Đoàn Văn Hậu lăp tâm rmôt chưng play Hà Lan./.

            Quần vợt Việt Nam rơh bôk năp geh HCV ta rơh tâm rlong Thể thao Đông Nam Á

            Ko\ kơt lah chưng play bu klô, ntu\k tâm rlong quần vợt Việt Nam rơh bôk năp kơp ntơm sa ơm tât rnôk aơ geh HCV SEA Game. Mô lah, rơh tâm rlong dăch du\t đah nau tâm rlong bah bu klô bah môm quần vợt lah nau tâm rlong bah 2 nu\ih tâm lrong bah Việt Nam: Lý Hoàng Nam ndrel Daniel Nguyễn, đah nau dơi tât mpeh Lý Hoàng Nam./.

            Pháo chrang ta khán đài n’hanh nău rvê hooligan tâm chưng play dak nơm

            Ntơm bah ăp nău tih jê|, đêt chrai, pháo chrang ta ăp tach chưng play tâm dak mô dơi rmal lhăt tât lôch tât du\t dôl geh nău mpơl nar lơn ma jru hô. Ho\ geh nu^h rmanh tât lăp nhih dak si n’hanh ho\ geh âk tơ\ tâm rlong geh tât khuch têh tă bah pháo chrang. Lah mô lơh dăng đah nău tih dja ntơm bah a[aơ, chưng play Việt Nam mbra geh ma nău ntoh ăp rmôt way lơh ndjơh ma trong chưng play, [ư nu^h mât bôk kan ji bôk rngok, rup gui bah neh dak n’hanh kon nu^h lah nsum bah neh dak tơm geh tât khuch./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân n’hanh H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng