Pơk uănh mông nar djăt: 5/9/2019

VOV4.Mnông – Nău kan dak si Dak Lak le\ năl geh 30 nu\ih ji dơi uănh nđôi ji bạch hầu ta n’gor, geh ntưp ji. Yơn lah, 30 nu\ih aơ mbra dơi nkhah tay ta ngih dak si to\ng 7 nar t^ng nău ntru\nh. Tâm rnôk nkhah êng, ăp prăk sông sa, gu\ âm, dơi nău kan dak si ntop kơl. Đah 3 nu\ih mô ntưp ji đah nău ji bạch hầu, geh H’ Diễm (deh năm 2017), Si Zin (deh năm 20008), H’Yên (deh năm 1985) dôl dơi săm ta ngih dak si nkual Tây Nguyên n’hanh nu nău săk soan ueh n’hanh đăp mpăn. A[aơ, nău kan dak si Dak Lak le\ ndâk njêng 3 nkual săm ji geh: nkual but uănh, uănh nđôi nt^m bôk năp ta Ngih dak si xă Ea Gđing; 2 nkual wơt dơn săm lah ngih dak si nkuăl Cư M’gar n’hanh Ngih dak si nkual Tây Nguyên. Ta ăp nkuyal săm aơ le\ nchrăp to\ng ăp ndoh ndơ, nkual nkhah êng n’hanh nchrăp dak si gay wơt dơn, săm nu\ih ntưp ji mham mô lah ntôn ntưp ji.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng