Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2020

VOV4.Mnông-T^ng nău mbơh bâh cục thú y, n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan, tât a[aơ, lam dak le\ geh rlău 99% rnoh xã geh srê ji ndul djroh su\r châu phi le\ rlău 30 nar n’hanh mbơh le\ bah srê. A[aơ hôm nha 94 xã ta 16 n’gor, nkuăl [on têh geh nuh srê ji ndul djroh su\r châu phi ê ho\ lôch 30 nar. Bâh bôk năm tât a[aơ, nuh srê ji ndul djroh su\r châu phi ntoh ntưp ta 47 xã. Le\ rnoh sur su jăng lah 27 rbăn 662 mblâm. Bâh bôk khăy 5 tât a[aơ, nuh srê ji ndul djroh su\r châu phi geh ntoh tay ta 10 xã ta 7 nkuăl bâh 5 n’gor, geh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh. T^ng cục thú y, nuh srê ji ndul djroh su\r châu phi le\ geh mât njrăng ueh. Ăp ntu\k le\ mbơh bah srê mô lah geh săm [u\t mbơh bah srê lah nău du\t khlăy gay ma nu^h [on lan mât rong njêng tay nău rong, n’hao âk mât rong.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng