Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

   VOV4.M’nông: Ban Chấp Hành Đảng bộ Gia Lai mhe [ư tâm nchră tâl 22 (pơk hvi). Pah kan njrăng n’gang nuh srê ji ndâr pưm ko n’hanh nkra du\t bah nău lah phong âk nu^h, ntoch jong ta n’gor lah ăp nkô| nău dơi uănh khlay bah âk đại biểu.

            Tă khuch bah nuh srê Covid-19, 6 khay bôk năm, rnoh ngăch hun hao wa\ng sa bah n’gor Gia Lai dơn geh 4,16%. Ndrel đah nê, nô nău duh phang ntoch jong [ư rlău 8 rbăn ha tơm tăm geh tât khuch; rnoh geh n’gluh tơm prăk ntuh kơl ngih dak mhe tât 37% trong nchrăp; so\k geh ngân sách nchroh tât rlău 2000 rmen prăk, đêt rlău ndrel khay dja đah năm e nơh 7,24%. Wa\ng sa jêr jo\t, yơn n’gor Gia Lai ho\ t^ng [ư jăp pah kan njrăng n’gang nuh srê Covid-19, đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h, mât nâp rnă njrăng chính trị đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h.

            Bol ma kơt nê|, ta n’gor hôm nchiăng khan âk nkô| nău đo\ng, lơn lah nău ji ndâr pưm ko ntoh luh mhe aơ n’hanh nău lah phong âk nu^h, ntoch jong. Đah nău rvê mpeh ji ndâr pưm ko lor bôk năp ta n’gor bol ho\ chuh n’gang to\ng 4 n’glai vaccine yơn hôm geh nu^h kh^t lôch 2 nar lăp nhih dak si đo\ng, wa Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai an lah, nkô| [ư jêng nu^h ji mô lăng tam đah vaccine lah mô tâm di săk. Rnôk geh nău mpơl bah nău ji, nu^h ji mô nju\n ngăch tât nhih dak si d^l gay săm. A[aơ Sở Y tế Gia Lai ho\ an [ư ăp trong nkra jăch ndăn njrăng n’gang nuh srê ntưp rêng:

            “Lôch rnôk geh uănh năl, mpôl hên ho\ [ư mât kloh ue\h ntu\k gu\ rêh, rnăk wâl, ăp rnăk wa\r jay geh nu^h ji nklăp 200 mét; sơch but săm n’hanh an nu^h [on lan ngêt lor dak si njrăng n’gang; nso\ng kơl an UBND n’gor ndơ\ luh si [u\t rđău đă ăp nkuâl, thị xã, nkual [on têh nsum ti njrăng n’gang nuh srê ji ndâr pưm ko.”

            Nkô| nău lah phong âk nu^h, ntoch jong ta Ntu\k rgum pah kan n’hanh Nkual [on lan gu\ mpeh luh nar nkuâl Chư Sê n’hanh nău trok tâm an 32 rnăk [on lan ta xã Dun n’hanh Ia Pal ta nkuâl Chư Sê, ăp đại biểu an lah tâm trong nkra nô nău, geh mpơl tâm nje bah ăp nhih pah kan geh tât. Wa  Võ Ngọc Thành, Groi Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai an g^t, mhe aơ, đah nău [ư lah kruanh UBND n’gor, păng ho\ [ư tơm rơh hop đah Kruanh UBND nkuâl Chư Sê, đă nkra bah le\ nău lah phong bah nu^h [on lan. Lah tât le\ nar ton, UBND nkuâl Chư Sê mô t^ng [ư, nu^h mât bôk mbra m^n uănh nău dơn kan. Nău lư mpeh ăp nău dja, wa Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Huyện uỷ Chư Sê, dơn ngăn nău mô jăp nơm bah n’gâng kan ta ntu\k:

            “Nău rbăn ta aơ lah nău kan nsum bah UBND nkuâl Chư Sê đah ăp n’gâng kan n’gor geh mbrơi nkai, geh âk nău m^n mô ho\ dơn ngoăy. Lôch nău rđău đă bah UBND n’gor tâm nar 2/7, ri UBND nkuâl mơ ntơm [ư, lah lor bôk năp mbơh Ban thường vụ Huyện uỷ đo\ng. Gâp đah nău [ư lah Bí thư huyện uỷ n’hanh kruanh HĐND nkuâl ho\ mâp nu^h [on lan, đă UBND nkuâl [ư t^ng di nău way bah pháp luật.”

            Lah n’glôch jêh tâm nchră, wa Võ Ngọc Thành, Groi Bí thư tỉnh uỷ Gia Lai dăn đă lam Đảng bộ n’gor rgum rđău đă, nkra ăp nău nchiăng khan, ko\ kol; ntru\t ntrôl nău kan hun hao; nchrăp wơt trong tât ntuh kơl mhe; ntrôl dăng wa\ch rgum pâl nđaih, do\ng sa. Păng lah rjăp đo\ng nău ân nkra ngăch ăp nkô| nău ntoh luh ân dơi nkra lor bôk năp a[aơ ta năp rơh đại hội đảng bộ n’gor:

            “Rgum le\ n’hâm soan rdêl bah nuh srê, rlău ma nuh srê Covid-19, ri he ân rgum jăp njrăng n’gang ji ndâr pưm ko; njrăng n’gang phu\t sial, ăp n’glău dak bât hôm  geh mông nar an he rvê; rgum nkra ăp nkô| nău đăp mpăn rnă njrăng, lơn lah ăp ntu\k duh hô rnă njrăng [on lan”.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng