Pơk uănh mông nar djăt: 2/1/2019

VOV4.M’nông: N’gâng kan njrăng n’gang (n’gâng kan dak si) mhe ndơ\ luh nau nkah mpeh nau geh srê nuh tâm rơh tết, yan geh âk nau rgum r[u\n năm 2019 ndrel ăp nau kan njrăng srê nuh, mât n’hâm soan nu\ih [on lan. Ti\ng n’gâng kan njrăng n’gang, ta Việt Nam du đê| nau ji tâm ntưp geh rnoh mra ntưp hô, mô lah hao jêng hô tâm du đê| n’gor.

Nau ji srê nuh A/H5N6 tâm kik djăr hôm geh kơp dơn lah ntưp âk tâm du đe| n’gor. Gay njrăng rdâng ngăn ăp nau kan njrăng, n’gang srê nuih, N’gâng kan dak si đă ăp ntu\k kan dak si bah ăp n’gor nkuăl [on têh tâm lam dak ndâk ndrel mbơh ân UBND n’gor, nkuăl [on têh ân [ư nau njrăng, n’gang srê tă bah  bôk năm 2019 ndrel ntru\nh nau [ư, nau tâm rgop [ư ăp nau tâm boh kan nsum ndrel [a [ơ, uănh nchră nau kan [ư ân săk tam lơn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng