Pơk uănh mông nar djăt: 4/2/2016

VOV4.M’nông: Du công ty dak si Ấn Độ nar (3/2), mbơh mbra njêng ntil vaccine lor bôk năp lam ntu\r neh njrăng n’gang kaman Zika, nking nchăng nău ji jêng quet nte an kon se mhe deh ta Brazil, tâm nê geh nău ji jê| bôk n’hanh mbrơi hao jêng rngok. T^ng wa Krishna Ella, nu^h mât bôk công ty dak bah dih Công nghệ sinh học Ấn Độ, công ty dja le\ ndơ\ an ma nău blău njêng mhe gay ma [ư 2 ntil vaccine Zika bah khay 9 nơh. A[aơ công ty dôl joi nău kơl bah Chính phủ Ấn Độ gay rlong 2 ntil vaccine dja dơi njêng bah kaman Zika nơm. Nău mbơh bah Ấn Độ dơi ndơ\ luh lôch rnôk nhih dak si lam ntu\r neh (WHO) n’glêh an mbơh nău kan dak si jăch ndăn lam ntu\r neh đah kaman Zika. Nău njêng Vaccine dôl dơi uănh lah nău kan lor bôk năp tâm ăp trong kan jăch ndăn gay rdâng lơh đah nuh srê klach rvê dôl ntưp rêng lam hvi ta Nam Mỹ dja./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng