Pơk uănh mông nar djăt: 22/6/2020

 

            VOV4.Mnông: Kơt radiô nău ngơi Việt Nam le\ mbơh mbro mpeh nău mu^h krăl bri [ư khuch roh âk bri ta nkual dăch n’har đah 2 nkuăl Ea Kar n’hanh Krông Bông, n’gâng kan, ntu\k kan têh ta n’gor Dak Lak dôl ua\nh nđôi, rmal ăp nu^h geh tât tâm ban kơt joi ăp nu^h kan ntu\k kan mât bri an geh bu mu^h kăl bri. Yơn lah, tâm rnôk n’gâng kan, ntu\k kan têh lah na nê| nău ntru\nh rmal njrăng răng dăng, r^ ăp nu^h su kăl bri hôm nha dăn pă neh pă bri gay ma pah kan n’hanh geh nău kan tâm pă tâm kơl rnôk tăm tay bri.

 

T^ng rnoh kơp bôk năp bâh n’gâng kan têh nkuăl Ea Kar, geh klâp ma 140 ha bri n’hanh neh bri ta ăp Tiểu khu 701 n’hanh 704, nkual bri bâh Công ty Lâm Nghiệp Ea Kar, le\ geh nu^h [on lan su, ru\n in tâm khay wai mhe nơh. Mpeh đah nkuăl Krông Bông, nău mu^h kăl bri hôm nha geh du\t âk ta nkual neh bri bâh Công ty Lâm nghiệp Krông Bông n’hanh rnoh neh le\ pă jao an UBND xã Cư Pui mât ua\nh. Nu^h mu^h kăl bri geh ua\nh năl du\t âk lah [on lan ta thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, nkuăl Krông Bông. Wa Y Thức Êban, groi kruanh UBND nkuăl Krông Bông mbơh na nê|.

  “Bâh nău mbơh tơih bâh 2 nkuăl, mô di êng mu^h kăl bri mpeh đah Ea Kar, ma mpeh Krông Bông le\ geh mu^h kăl đo\ng. nău mbơh tơih bâh Krông Bông 5 khay bôk năm lah mu^h kăl rlău 37ha, ma êng ta thôn Ea Rớt lah mu^h kăl 4 tiểu khu ta nkual neh bri mât bâh Công ty Lâm nghiệp Krông Bông”.

Ta năp nău aơ, mhe aơ, n’gâng kan, ntu\k kan têh bar nkuăl Ea Kar n’hanh Krông Bông ndrel đah ndơn kan bâh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Dak Lak leo [ư r[u\n nchră ndal ta du ntu\k kan mât ua\nh bri ta nkual dăch n’har. Ta rơh r[u\n nchră, ndơn kan an ăp rnăk vâl ta thôn Ea Rớt le\ dơn nău tih mu^h kăl su bri [ư mir. Yơn lah, du đê| nu^h đă n’gâng kan an pă neh pă bri le\ mu^h kăl an [on lan tuch tăm mô lah tâm rgop đah công ty mât ua\nh bri tăm tay bri. Wa Vàng Seo Măng, thôn Ea Rớt, ntoh ngơi.

“Nchâp đăp ăp nău mât ua\nh, mât bri yơn ma ơh nău mpeh neh pah kan an nu^h [on lan, mô di mpeh ngih dak mô an ma mpeh nu^h [on lan mô geh tuch tăm”.

Nu^h [on lan su bri lah [ư tih đah pháp luật, yơn wa Nguyễn Văn Tâm, kruanh UBND xã Cư Pui, nkuăl Krông Bông geh nău m^n kơl an nău kan run in neh bri ne\.

          “Neh [on lan ru\n in a[aơ [on lan mbơh lah neh lâm trường jêng lah mô dơi tăm. Dăn đă đah công ty lâm nghiệp geh ntrong kan mât tăm tay bri ta yôk prêh. Ntrong kan công ty kơl an mhâm [ư, mhâm tâm pă, lah geh kơp ntrong kan r^ an mbơh tơih ơm đah [on lan.

An geh mbơh na nê|, mô dơn su bri [ư mir, nkual aơ hôm nha geh nău run in neh tuch tăm, [ư roh đăp mpăn rnă njrăng, tâm pit neh bri. N’gâng kan ta ntu\k tam ban kơt nu^h tơm bri hôm nha bân thp mât mât rjăp nău mât ua\nh lah nkô| nău jêng tât bri geh mu^h kăl âk ta ăp năm. Yơn lah, năm aơ, rnoh neh bri geh mu^h kăl, ru\n in ăp nar lơ ma hao âk đah klâp ma 170ha le\ geh ua\nh kơp. Nău mu^h kăl bri ndrel đah nu^h [on lan hôm nha geh tâm rnoh mbơh “sâm geh”, nu^h ntuh kơl” le\ tât ru\n, pit in bri du\t âk.

Ta năp ăp nău dăn ôp mô tâm di bâh du đê| nu^h, wa Lê Đình Chiến, groi kruanh UBND nkuăl Ea Kar lah na nê|, nău nu^h [on lan mu^h kăl ru\n in bri lah [ư tih pháp luật n’hanh ăp ntu\k kan têh nkuăl Ea Kar mbra ua\nh nđôi, rmal răng dăng. Mô geh nău tâm di nkual neh bri jêng neh tuch tăm. Wa Lê Đình  Chiến lah na nê|: bri geh mu^h kăl r^ an geh tăm tay n’hanh nău kan aơ mpeh đah Công ty lâm nghiệp Ea Kar dơn [ư lah mô dơi ban joi nu^h mu^h kăl bri.

“Rph bri lah tăm tay bri n’hanh công ty nô Chinh an geh [ư tay nău kan ne. lah mô dơi nhup ban nu^h su kăl bri gay ma đă tăm tay r^ công ty so\k prăk rvăt si tăm tay”.

Nkoch tât nău rmal njrăng nău mu^h kăl bri ta nkual dăch n’har 2 nkuăl Ea Kar n’hanh Krông Bông, wa Đỗ Xuân Dũng, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm n’ôgr Dak Lak an g^t, nău aơ le\ rlău đah nău dơi bâh ntu\k kan. Kanu\ng geh ntu\k kan công an mơ to\ng nău dơi [ư kloh na nê| lah geh lah mô nău kơl an nău mu^h kăl bri ru\n in neh bri, pă neh bri.

          “Nău aơ du\t geh nău tih ngăn, yơn nău di mpôn. Đah n’gâng kan têh , nău kan bâh mpôl mât ua\nh bri r^ mpôl hên mô to\ng nău to\ng ndơ gay ma [ư nău kan aơ. Mpeh đah chi cục mât ua\nh bri r^ mpôl hên dôl mbơh ôp nău an giám đốc ntu\k kan ta n’gor mbơh tơih an UBND n’gor mpeh nău aơ gay ma đă UBND n’gor pă an công an n’gor mơ to\ng dơi nău, ndrel đah ăp n’gâng kan êng gay ma ua\nh nđôi, rmal r^ mơ geh g^t tu tơm nkô| nău, mơ dơi bah nău aơ”.

Ăp rnoh neh bri le\ geh mu^h su kăl ru\n in, yor nu^h [on lan n’hanh ăp nu^h “têh ndro\ng” ta nkual bri dăch n’har Ea Kar-Krông Bông, tâm ban kơt ta nkual dak bât Ea Rớt, ma mpôl hên le\ mbơh nău mbra geh mhâm rmal. Nău aơ, ăp nu^h [on lan dôl kâp nău ơh bâh n’gâng kan, ntu\k kan têh n’gor Dak Lak.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng