Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (19/7), ta nkual [on têh Hồ Chí Minh, Bộ Y tế [ư Tâm nchră n’hao dăng pah kan njrăng n’gang ji duh trong rse mham năm 2019. T^ng Bộ Y tế, a[aơ ăp nhih dak si gưl bah lơ dôl ntơm lhăt bêng ir nu^h ji duh trong rse mham.

Nău dja an saơ nu^h [on lan phit klach ta nău nuh srê yơn mô to\ng nău g^t tâm trong njrăng n’gang. Yor kơt nê| ân rgum nt^m nti mbơh njrăng lor an ăp nu^h g^t nkh^t rhai dak, mô an têh jêng măch. Bộ Y tế njrăng đă đo\ng: Ăp rnăk ân njrăng êng an he, đah nău lah mô geh rhai dak, mô geh ji duh trong rse mham, ân jăng le\ ndơ đâng dak mô khlay kơt lọ kao, rbâng dak, rcho\k dak, rcho\k nhựa,…/.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng