Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Y tế Anh, (Matt Hancock ôi nar 18/09 mbơh Chính phủ dak dja geh ma nău mpă wêl tay lam dak tâl 2 tâm rnôk nuh srê Covid-19 ta Anh dôl plơ\ ntoh tay hô. Du\t rvê lơn lah rnoh nu^h ji jru lăp săm ta nhih dak si dôl hao âk ngăch đah rnoh rlău bar tơ\ lôch 8 nar. T^ng ăp rnoh nchih rgum tâm ăp nar dăch aơ, r^ng ăp nar dak Anh năl geh tay 3 rbăn tât 4 rbăn nu^h ji mhe ntưp kaman Sars- CoV2. Bol ma rnoh dja đêt rlău ăp dak kơt Tây Ban Nha mô lah Pháp yơn chính phủ Anh rvê lam dak trong kan dak si dak dja an tay nău ntêt nkri lah nu^h ji plơ\ ntưp âk tay, rđ^l đah ăp dak châu Âu êng [a [a\, Anh geh tât khuch du\t hô nău tât nuh srê bôk năp./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương