Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.M’nông: Rnoh mbơh nar 12/8 an saơ, dak Anh ho\ tu\p tâm rơh duh jêr wa\ng sa du\t hô kơp ntơm bah rnôk rnoh mbơh wa\ng sa dơi nchih năl năm 1955, rnôk hun hao Le\ rngôch ndơ geh [ư tâm dak (GDP) quý 2 năm aơ hu\ch tât 20,4% rđ^l đah quý 1. Aơ lah rnoh hu\ch hêng du\t têh bah ntơm tât a[aơ đah jâng wa\ng sa Anh kơp ntơm bah rnôk ăp rnoh nchih dơi năl ntơm bah năm 1955. Bah năp nê, GDP bah Anh tâm quý 1 ho\ hu\ch  2,2% n’hanh nău hu\ch tâm 2 quý mbro, dak Anh tu\p ngăn tâm hu\ch hêng wa\ng sa. Rnoh hu\ch 20,4% GDP tâm quý 2 bah Anh lah rnoh hu\ch du\t hô tâm ăp dak mpeh rmôt G7. Nô nău a[aơ dôl mpet jâk têh tât chính phủ Anh, [ư Thủ tướng Anh Boris Johnson dơn ngăn lah ăp khay ta năp măt mbra hôm du\t jêr jo\t đo\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng