Pơk uănh mông nar djăt: 12/7/2020

VOV4.M’nông –  Tâm âk nkual rnoi mpôl đêt ta Tây Nguyên dôl geh trong “rgâl mhe”, nău ue\h blău ơm roh rui ta nkuăl têh Di Linh, n’gor Lâm Đồng, nu^h K’ho hôm e mât r[ay ăp jay jong way ơm n’hanh âk ndơ do\ng tâm rnăk wâl bah kăl e n’glơi an. Aơ lah ntu\k ntô ndơ ue\h ngăn bah nu^h K’Ho an mât r[ay.

 

Tổ dân phố Di Linh Thượng 1 n’hanh Di Linh Thượng 2, nu^h K’Ho hôm e kuăl đah ăp nău bên lah “{òn Njrềng” gu\ ta nklang nkuăl têh Di Linh, n’gor Lâm Đồng. Ntu\k aơ nu^h K’Ho hôm e mât tay du đêt jay jong way nâm ơm, đah âk ndơ do\ng way bên mpeh tâm nău rêh bah kăl e n’glơi an kơt: ch^ng, n’gâr, u\nh năk n’hanh âk yăng yău.

Rnăk wâl Moul Sơn, tổ dân phố Di Linh Thượng 1 lah ngoay tâm du\t đêt rnăk hôm e dơi mât jay jong way ơm bah nu^h K’ho. Tâm jay a[aơ hôm e mât nklăp 70 mlâm yăng têh jêt ăp ntil. Tâm ne\, geh du đêt yăng yău ma nu^h K’Ho kuăl lah Gong. Ăp nu^h tăch mpa yău rwa\t 50 rkeh mlâm, yơn rnăk wâl mô tăch. Wa Moul Sơn an g^t: jay aơ le\ tă [ư Lễ hội Nhô sa Rpu ([ư sa rpu) bah nu^h K’ho rlău 10 tơ\ hôm n’hanh rơh bah kơi ngăn dơi [ư tâm năm 1984, rnăk wâl nsơr an du tơ\ 2 mlâm rpu. Wa du\t ntô| n’hao đah nău ue\h ơm bah rnăk wâl.

Rot yăng yău tâm jay jong way ơm bah rnăk wa Moul Sơn ta nkua\l têh Di Linh 

 

“Aơ lah nău ue\h ơm, lah ndơ ơm yău bah u che an dơi mât ndray: rơh mpôl hên hôm e dơi g^t nău ue\h ơm rnoi mpôl nơm, yơn ăp rơh kơn kon sau bah kơi mbra mô g^t mpeh nkô| nău khlay bâh ch^ng yăng, jay jông kăl e tâm nău rêh nsum mpôl, jêng an mât r[ay. Mpo\ng u\ch ngih dak, n’gâng kan [on lan an uănh m^n tât, geh trong ntop kơl tâm nău nkra jay jong mât tay nău ue\h ơm rnoi mpôl ta ntu\k. Mpôl hên nt^m kon sau wât mât ndray nău ue\h ơm bah u che yău ye, bah rnoi nơm. Aơ lah ăp ndơ du\t khlay geh prăk mô dơi rwa\t jêng he an g^t nău khlay mât ndray an kon sau bah kơi”.

Ăp nu^h ranh ta Di Linh nkoch: Kăl e, nu^h K’Ho ăp năm, rlău ma du đêt lễ hội dơi [ư ta lo\, bôk [on, ndrâm dak ri ăp lễ hội têh, nt^t mpơl, kơt ns^t ba s^t jay, rhơn ba mhe, ngêt sa rpu… way dơi [ư ta jay. Ăp lễ hội ns^t tay nău răm m’ak, hơm răm, rêng lam đah [on lan. Ăp lễ hội khlay sre boăt nâp, đah ăp nu^h tâm [on lan; nkoch, tâm kơl ndrel pah kan jan sa. Bah ne\ ăp rơh kơn nu^h K’Ho du\t ntô| n’hao mpeh văn hoá way ơm bah rnoi nơm.

T^ng kơp êng, a[aơ ta Tổ dân phố Di Linh Thượng 1 n’hanh Di Linh Thượng 2, nkuăl Têh Di Linh, n’gor Lâm Đồng hôm nklăp 30 mlâm jay jong way ơm hôm e nâm ơm t^ng kăl e. Ne\ lah ăp jay bah bu ranh K’Brịp, rnăk wâl Moul Sơn, wa K’Mês, wa K’Dùl, wa Ka Dép… wa K’Sội-Groi Bí thư chi bộ, Kruanh mpôl pah kan Mặt trận TDP Di Linh Thượng 1 nkoch: Nău wa mât ndray ăp jay jong way ơm bah nu^h K’Ho kơt ne\ lah du\t khlay. Lơn lah, tâm trôm ăp jay ne\ hôm e geh u\nh năk, geh ch^ng, yăng yău n’hanh âk ndơ do\ng du\t bên tâm nău rêh bah nu^h K’Ho bah kăl e. Aơ lah ntu\k ntô gay mât [ư ăp lễ hội way ơm bah rnoi nơm.

Rot yăng yău tâm jay jong way ơm bah rnăk wa Moul Sơn ta nkua\l têh Di Linh 

 

“Rơh kơn u che he ta [on Njrng kăl e lah ăp nu^h g^t blău, mât ndray, r[ay nău ue\h ơm. Yor r^, rơh kơn kon sau he wât tâm nău mât ndray, r[ay jay jong, ch^ng, yăng yău le\ n’glơi an. Mpo\ng Đảng, ngih dak uănh m^n âk lơn tay nău mât ndray nău ue\h blău ơm bah rnoi mpôl ngăn lah ăp lễ hội way ơm m’hâm geh kônh wa mư mât [ư nău ue\h ơm ch^ng gông…, yor aơ lah nău ue\h ơm geh mông nar răm m’ak rêng lam [on lan. a[aơ tă bah ăp nar mâp, ngêt sa răm tâm mông nar rnăk wâl, mpôl hên hôm e nkah, trêng nt^m an kon sau gay mô geh roh rui, nău ue\h blău ơm bah rnoi nơm”.

Tâm nău rêh jêng tâm rgum lăp, hun hao, Đảng n’hanh Ngih dak uănh m^n n’hanh geh nău kơl mât ndray n’hanh [ư ue\h ăp nău khlay ue\h lăng bah ăp rnoi mpôl. {on lan ăp rnoi mpôl đêt du\t ntô| n’hao mpeh nău ue\h ơm bah rnoi nơm. Nău mât ndray ăp jay jong way ơm bah nu^h K’ho ta nkuăl têh Di Linh, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng lah du\t ryơk.

Nu^h nchih: Ndrong Brừm-Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng