Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2019

VOV4.M’nông - Trôk nar duh r’ôl [ư ân nu\ih saơ mô u\ch sa. Nău ngêt sa mô đăp mpăn dơh jêng tât săk soan mô to\ng ndơ kah, khuch mô ueh tât săk soan. Mpôl hên nkoch du đêt ndơ sa do\ng tâm yan duh r’ôl.

 

Na nê|, rnôk trôk nar duh, âk nu\ih mô u\ch sa. Lah trôk nar r’ôl jo\ ri ân joi ăp ndơ sa rih nđik. Ăp ndơ sa bah kơi aơ geh nău bah duh:

Mpeh ndơ ngêt, du đêt ntil biăp geh kơt cà rốt, play mơ, play đào âk chất Vitamin A dơi kơl ntô rdâng n’gang măt nar. He do\ng ăp ndơ aơ đah ndơ rih mô lah păt so\k dak, yor rnôk gâm s^n pơng mbra [ư roh Vitamin A n’hanh ăp vitamin êng.

Du đêt ntil ndơ sa kơt jăm dak, mùi tây, thì la, mô lah play sâr, mô sa lor rnôk trôk duh, yor pơng [ư kiăt.

Biăp n’ha nđir n’hanh play rih lah ăp ndơ du\t ueh tâm yan duh, mô knu\ng yor pă an ăp ntil vitamin, chất khoáng n’hanh chất xơ ma hôm geh ăp ndơ rchăng n’gang ôxy hoá n’hanh kơl hao dăng săk soan cho\l nău ji. Tâm du nar du hê an sa đêt ngăn 200g play n’han 300g biăp nđir ăp ntil.

Trôk nar r’ôl, ndơ sa geh r’iu du\t nga\ch, yor ne\ geh nău kh^h ndơ sông sa du\t âk. Yor ne\, mô do\ng ndơ sa ơm nkret gâm ta ăp ntu\k ta\ch. Mô an ăp ndơ sa dơh r’iu bah dih tủ nđik rlău 4 mông.

Rnôk trôk nar duh, kônh wa nkah g^t ngêt âk dak.

Way du hê nu\ih ân ngêt 1,5 lít dak du nar. Yơn rnôk trôk duh mô lah rnôk ăp pâl thể thao ri rnoh dak aơ ân hao, gay ntop tay rnoh dak du\t âk le\ roh yor luh dak rhal.

Uănh njrăng ngăn lah tât kon se bah dâng 5 năm deh yor kon se pâl mô g^t nơm ji hir dak n’hanh nu\ih âk năm deh way đêt ngăn tăng ji hir dak. Tâm ăp nău, mô kâp tât rnôk ji hir mơ ngêt dak.

Đah nu\ih têh, tâm ăp nar duh nar ri ân dêr pah kan n’hanh hăn tâm duh nar, sa âk ir, ngêt ndrănh n’hanh ăp nău pâl ji o\k. Ueh ngăn an nsoh ăp kho ao n’hơ đah bok brai mbli, bok brai tâm rlu\k âk ntil.

N’ăp tâm ăp nar duh ngăn mô an nđik máy điều hoà bah dâng 18 độ C.

Rnôk pâl mpât săk, nău dơi [ư duh hao rlău 5 tơ\ đah mô pâl, [ư roh le\ dak tâm săk. Ueh ngăn ân lơi ir pâl, rlưn jâk, rhoăt đêt nar tiăr nti n’hanh ngêt âk dak lơn tâm rnôk pâl rlưn, tiăr nti săk soan./.

 

            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng