Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

    VOV4.M’nông: ji ndâr pưm ko lah du ntil nău ji ntưp kaman, mbra dơi njrăng n’gang ma ntil njrăng n’gang. Nău bih graih ta trong n’hôr n’hâm mô lah ta trôm muh jêng nkrăng n’glang, ma rnôk jêng luh ta wa\r rhôp n’hôr n’hâm, păng mbra [ư lhăt trong n’hâm. Geh ta muh păng [ư kon se luh mham muh. Dak khêh ndâr pưm ko [ư jêng lêt soan, môr soan play nuih, jêng tât kh^t.

            A[aơ, ho\ geh dak si săm ji ndâr pưm ko, yơn lah, tâm rnôk hao jêng nău ji jru, nu^h ji ndâr pưm ko mbra jêng lơh khuch tât play nuih, play leh n’hanh lam rse bruăt soan bah nu^h ji. Le\ ma tâm rnôk săm, nu^h ji ndâr pưm ko mbra jêng kh^t đah rnoh 3% ăp nu^h geh ji ndâr pưm ko kh^t, rnoh dja hôm âk rlău ta kon se ta nâm 15 năm deh.

            Lor rnôk geh dak si cho\l dăng đah nău ji, nău ji ndâr pưm ko lah du nău ji geh âk ta kon se. A[aơ, nău ji dja mô dơn dơi săm bah ma hôm dơi njrăng ma vaccine đo\ng.

            Vaccine ji ndâr pưm ko way nkre dơi chuh nsum đah vaccine ji bih graih n’hanh siăl ho\l, tâm bôk nău kan chuh n’gang lam dak an kon se. vaccine ji ndâr pưm ko geh nău tam tâm nău njrăng n’gang ji ndâr pưm ko. Yơn geh du đêt jêng nău ji an kon se lôch chuh ta ntu\k kơt kop duh đêt, nhim n’hiăng, ji b^ch.

            Lôch rnôk chuh ăp to\ng vaccine ta kon se, nu^h ngăch dăng ân kơi chuh nkah tay vaccine ji ndâr pưm ko gay kơl mât nău dơi cho\l đah nuh srê. Nê lah yor nău dơi cho\l đah nuh srê ji ndâr pưm ko hu\ch mbrơi t^ng mông nar.

            Kon se dơi chuh n’gang ăp to\ng t^ng nău njrăng đă bah năp 7 năm deh ri ân dơi chuh n’glai bôk năp tâm nklăp 11 tât 12 năm deh. Rơh chuh tay bah kơi dơi đă chuh tay 10 năm bah kơi nê, lôch nê lâp chuh tay 10 năm bah kơi tay đo\ng. Chuh nkah tay êng uănh khlay lah nu^h ngăch dăng hăn tât ăp nkual way mâp ji ndâr pưm ko.

            Ăp nu^h geh ma nău ji ndâr pưm ko lah:

            Kon se n’hanh bu kuâng mô ho\ geh chuh n’gang vaccine ji ndâr pưm ko

            Ăp nu^h gu\ rêh tâm ntu\k âk mpưm nu^h mô lah mô srăch ue\h

            Le\ d^ng nu^h I hăn pâl nđaih tât ntu\k geh nuh  srê ji ndâr pưm ko

            Nău ji ndâr pưm ko hôm geh âk ta ăp dak dôl hun hao ntu\k geh rnoh nu^h chuh n’gang đêt. Ta ăp nkual chuh vaccine ji ndâr pưm ko mô ho\ di lah nchâp đă ri nău ji dja lơn âk lah ntêt nkri đah ăp nu^h mô ho\ dơi chuh n’gang mô lah njrăng n’gang mô ho\ ăp to\ng, ăp năch pâl nđaih dak bah dih mô lah mâp đah ăp nu^h bah dak mô ho\ hun hao.

            Kônh wa n’hanh băl mpôl nkah chuh n’gang ăp to\ng an he n’hanh oh kon he, gay njrăng n’gang nău ji dja.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng