Pơk uănh mông nar djăt: 10/12/2016

VOV4.m’nông: Jêh bơi tât 6 năm [ư bôk nau kan bah neh dak mpeh nau ndâk njêng [on lan mhe, nau geh jêng bah [on lan tâm xã ntơm geh đah 2 tât 3 nkô|, tât rnôk aơ, âk ngăn ăp xã geh ntơm 10-13 nkô|, geh xã geh tât 16 nkô\|. Bol ma hôm ân nau jêr, yơn Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh [on lan nkuăl Cư Kuin nsôih tâm rnglăp ndơ\ 3 xã bôk geh nau dơi jêh lôch nkô| nau bôk năp.

            Trong hăn tâm thôn, tă bah lo\ Thác Đá tât tâm nklang chợ xã Ea Hu, nkuăl Cư Kuin, n’gor Dak Lak bah năp ơh hăn ro jêr jo\t ngăn, a[aơ kônh wa [on lan rgop prăk, n’hâm kan, pă êng neh ndrel prăk ntuh kơl bah Ngih dak gay ndâk nkra. Njok tâm 2 đah trong aơ lah ăp mir tiêu jêng n’ir n’hanh âk tơm cà phê tâm yan pe\ lih. Wa Nguyễn Dũng, kruanh Thôn 2, xã Ea Hu ân gi\t, âk năm rlau aơ, kônh wa tâm thôn geh yan tiêu, tăch geh rnoh, yor ri ma kônh wa ho\ geh nau rgâl mhe âk, tâm thôn hôm tâm dâng 10  rnăk ach o, yơn nau rêh ri lo\ geh jêng rđil ba năp nê. Lăp tâm yan pe\ lih cà phê năm aơ, kônh wa lo\ lơn ma rhơn rnôk cà phê geh rnoh cà phê khlay ngăn rđil đah 4 năm rlau aơ. Geh ndơ sa, ndơ têm, kônh wa nsôih rgop gay ma ndâk njêng [on lan mhe. Ti\ng wa Nguyễn Dũng, gay [on lan nsôih râng, êng nau kan geh jêng nau văng sa, nau khlay ngăn lah [ư ti\ng nau [on lan [ư tơm, kan têh kan jê| ko\ geh  râng tâm nchră,. Ndrel tâm di nau kan [ư nsum “Bôk nau kan [on lan mhe ho\ rgâl âk ngăn, [on lan kơt kơl ngăn. Mpeh uỷ ban ko\ tâm ban nau n’hanh leo tât rơh tâm nchră ăp nau kan. Uỷ ban ko\ kơl an âk đo\ng, [on lan gi\t, [on lan nchră, [on lan [ư n’hanh [on lan mêt uănh, ri rhơn ngăn. Di\ng le\ kơt lah Tâm rnglăp têh, ăp rnâng kan rmôt kan n’hanh [on lan tama ban di\ng le\ ma [ư”.

            Rnôk ntơm [ư bôk nau kan bah neh dak mpeh nau ndâk njêng [on lan mhe, xã Ea Hu, nkuăl Cư kuin geh ntơm lă kan dêh ngăn, knu\ng geh 2 nkô| nau. Bar năm dăch aơ, rnôk nau văng sa bah ăp rnăk geh jêng rnơm geh khlay tiêu, kan ntru\nh [ư ndâk njêng [on lan mhe tâm xã Ea Hu rgâl aka ngăn, geh 10/19 nkô| nau. Wa Phạm Thanh Hoàng, Groi Kruanh, Groi kruanh UBND xã Ea Hu, nkuăl Cư Kuin ân gi\t, ăp nkô| nau hôm e lo\ gay rgum âk ngăn tơm prăk [ư yor ri ma nau [ư hôm âk nau jêr. Tâm  rnôk nau rêh hôm geh nau mô to\ng, n’gâng kan n’hanh [on lan [ư ti\ng ăp nau kan jê|: “Rgum jă [on lan tâm rgop n’hanh [ư ti\ng gưl trong. Phung hên ko\ ho\ ntru\nh nkra geh 3 trong bê tông hôm. Dăch tât mra ntru\nh [ư nkra trong tâm thôn 5…[on lan kơl an ngăn. Hôm e nkô| nau geh tât ntu\k ntu văn hoá ti\ng nau dơi kơp dơi gay geh 8/8 thôn gay geh ngih văn háo r[u\n rgum ân [on lan. Yơn nau ngăn tâm xã mhe geh thôn 4 geh ngih r[u\n nsum ân [on lan, hôm e 7 thôn bol ma geh nau rgum [ư, yơn lah ê to\ng prăk, so\k lơi neh jêr tât rnôk aơ hôm 7 thôn ê geh ngih r[u\n rgum. Nê lah nau jêr ngăn bah nkuăl”.

            Lôch rơh ngoai [ư bôk nau kan bah neh dak đah nau ndâk njêng [on lan mhe, ăp xã bah nkuăl Cư Kuin mhe knu\ng geh 10-13 nkô| nau. Brả xã dôl leo lor lah Ea Tiêu n’hanh Hoà Hiệp đah 16 nkô| nau. Jêh bơi tât 6 năm [ư bôk nau kan, nau nơih saơ ngăn lah nau geh jêng bah nkuăl Cư Kuin rgâl âk ngăn, di\ng le\ trong [on lan geh nâp nâl. Njok trong tă bah xã Dea Tuar, Ea Bhôk, Ea Tu tât nkuăl, âk ngih mhe ndâk khlay prăkj geh nsum đah nau jêng bah tiêu, cà phê dôl jan pe\ lih. Wa Nguyễn Xuân Lộc, Kruanh UBND xã Ea Bhôk, nkuăl Cư Kuin, ngơi: “ Nau rgâl mhe ngăn lah nau gi\t rbăng bah cán bộ đảng viên n’hanh kônh wa ueh ngăn. Phung hên ndơn geh nau gi\t rbăng. Tal 2 mpeh ngih vâl gung trong, hăn lah trong hoch dak, nglau bât dak, trong hăn geh nau rgâl. Tâm nê, kônh wa [on lan ho\ pă ân geh gay ma nkra trong [on lan. Du đê| thôn ho\ so\k do\ng êng prăk nơm gay ma nkra trong, âk trong tâm thôn geh  nkhu\t lu\ n’hanh nau geh jêng bah ăp thôn geh âk nau rgâl rđil đah bah năp nau ndâk njêng [on lan mhe”./.

                                    Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng