Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông- Kêng măng nar 26/1, ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, Uỷ ban MTTQ Việt Nam ăp n’gor Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum n’hanh Dak Lak le\ geh vơt dơn rnoh pră kơl an [on lan geh nău tât yor mih sial, dak buk năm 2020. na nê| ta rơh aơ, [on lan, cán bộ tahen nkuăl [on têh Hồ Chí Minh pă an 4 n’gor tâm nkual, ăp n’gor 500 rkeh prăk gay ma kơl an [on lan geh nău tât khu\ch yor mih sial, dak buk năm 2020 vơt Tết way ơm bâh mpôl rnoi.

Ăp n’gor ta Tây Nguyên dơn 2 rmen prăk gay ma mât kơl Tết an nu^h ach o.

Ntoh ngơi ta rơh pă ndơ, groi kruanh rnâng kan Dân vận n’gor uỷ Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lưu m^n u\ch nklâm ndơ, nău ro\ng bâh cán bộ, tahen, [on lan geh ntơ săk wa Hồ mbra kơl tay rnoh kơl gay ma ăp ntuk mât kơl an ăp rnăk ach o vơt du năm mhe ueh răm, đăp mpăn. Ndơn kan an ăp ntu\k tâm ton do\ng ndơ pă an di nu^h, di nkô| n’hanh kơl an ơm lơn tât ăp rnăk ach o. Êng ta n’gor Dak Lak, tât rnôk aơ le\ rgo\ jă tâm rgop geh rlău 4 rmen prăk gay ma pă an 10 rbăn ha nklâm ndơ an nu^h vơt Tết Nguyên đán 2021, ăp nklâm ndơ đah rnoh khlăy lah 300 rbăn prăk n’hanh du\t đê| lah 1 rkeh prăk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương