Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2020

       

          VOV4.Mnông Tâm rơh njrăng n’gang đah srê COVID-19, rlău le\ rngôch ăp jêr jo\t êng, tâm ne\ geh âk nău ntưp ji, ăp y nai dak si n’hanh nu^h kan dak si-ăp nu^h ntu\k bôk njrăng n’gang srê ta Dak Lak dôl al rlu ăp nău rêh êng, nar măng nsơr êng, rgop ntrôl ru\ch nuh srê.

 

Kêng măng 30/7, nu^h ji Covid-19 bôk năp bah Dak Lak dơi ndơ\ tât ngih dak si Hiăn n’hanh ji klơm soh n’gor, lah rnôk nu^h bôk năp lăp nkhah êng, ntơm lăp njrăng n’gang srê Covid-19. Yuh Lê Thị Bình, Điều dưỡng kruanh khoa nội 2 ngih dak si hăn n’hanh ji klơm soh lah 1 tâm rnoh 45 cán bộ dak si bah Ngih dak si, an g^t, rlău 1 pơh pah kan tâm nkual nkhah êng, bah meng nău rvê kâp njrăng ntưp rêng, nău rvê way njrăng nău rêh bah 2 ơ\ kon ta jay.

Ăp nu^h kan xét nghiệm bah Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dôl [ư ê nkra RNA bah kaman SARS COV2 bah ăp mham ji

“Nar gâp hăn knu\ng lah 2 ơ\ kon gu\ ta jay kâp me bơ\ s^t n’hanh kuăl điện an me bơ\ hăn nkhah êng mô g^t ndâk âk s^t. Tât nar 2 nar 3 gâp mơ kuăl điện an mê| sai, rnôk ne\ gâp mư lah 2 ur sai hăn jêng 2 ơ\ sau kon njuăl an mê|, jêh rơh aơ ri mpôl kon s^t, lah mô ri… 3 nar bôk năp mô b^ch du đêt, rvê đah srê ri đêt ma rvê an rnăk wâl ri âk lơn. Yơn ma tât nar aơ le\ đăp mpăn hôm”.

Rnôk UBND n’gor Dak Lak ndâk njêng nkhah nkhah êng rgum tal 2 ta Ngih sam [u\t Đại học Luật Hà Nội-Phân hiệu Dak Lak, wơt dơn ăp nu^h [on lan mâp êp đah nu^h ntưp Covid-19, yuh Nguyễn Thị Khanh, Ngih dak si Tp BMT lah ngoay tâm âk nu^h bôk năp hăn tât ta aơ pah kan. Mât uănh săk soan an rlău 200 nu^h [on lan ta nkual nkhah rgum, yuh an g^t, ăp y nai dak si ta aơ dơi pă [ư âk mông kâp, du tơ\ kâp 6 mông, bôl ăp kho ao rgum n’gut, săk mbê| dak rhal. Nău [ư jêr an oh yuh ngăn lah tâm mông kâp mô dơi ngêt dak mô lah hăn ăch chrach. Măt ăp nu^h têl văn bok put mbung, nu^h ri o\k r’ah… yuh Nguyễn Thị Khanh, nkoch, nău kan le\ săch ri an nsrôih gay jêh nău kan.

“Le\ rngôch yor [on lan bah he n’hanh aơ knu\ng lah rgop du gưl jêt tâm nău kan bah nơm dơm n’hanh mpôl hên du\t ntô| n’hao đah nău kan bah nơm. Lor rnôk hăn ta aơ gâp le\ nchrăp le\ rngôch ăp nău kan bah rnăk wâl đăp mpăn gay hăn pah kan. Oh kon bah gâp ri a[aơ ta 2 hê khân pơng ta jay mât uănh ndrel yor 2 hê ur sai tâm nău kan dak si”.

Mông rlu bah nu^h kan xét nghiệm khoa virus, Viện vệ sinh dịch tế Tây Nguyên

 

Le\ âk nar aơ, cử nhân Nguyễn Hồng Quân, mât uănh jrô kan thí nghiệm hô hấp, Khoa Virus, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên mô geh nar rlu. Nô an g^t, ăp nar bah năp rnoh mham uănh năl bah ăp n’gor tâm nkual Tây Nguyên njuăl âk, 13 oh nô tâm khoa an pah kan bah 7h ôi tât 10 mông măng. Geh ăp nar, mhe luh jrô xét nghiệm, mô năn dôh kho ao, le\ mpôl kan plơ\ tay tâm jrô pah kan yor geh tay  mham mhe. Le\ rngôch dơi wât tâm nchoăt đah mông nar gay an saơ uănh năl mham di na nê| n’hanh ngăch rgop nking n’gang srê covid-19. Nô Nguyễn Hồng Quân an g^t, êng nău kan ăp nô g^t na nê| ăp trong mkra gay mât njrăng nơm, yơn lah yor nău rêh kon nu^h, yor đăp mpăn bah rnă wâl n’hanh [on lan jêng âk cán bộ gu\ ta khoa tâm nar srê Covid dôl geh jêr jo\t:

“Rnôk pah kan ri nău đăp mpăn tâm jrô thí nghiệm ri mpôl hên đăp mpăn mro, nău ntưp ri mô geh. Yơn lah nău m^n nu^h jay âk tơ\ jêr lah jêng mpôl hên dăn kruanh khoa n’hanh mbơh đah nu^h jay mpôl hên gu\ tâm khoa dâl. Gay an oh kon pơng hăn pâl đah rnăk wâl kiău ma âk tơ\ rnăk wâl kiău ma dơh prêng đo\ng”.

Ăp nar mâp rdâng đah nuh srê, rmôt y nai dak si n’hanh nu^h kan dak si ta Dak Lak dôl rlu nău rêh êng, rgum soan [ư ue\h nău kan, yor săk soan nsum mpôl, yor nău nsring nơm ntrôl ru\ch nuh srê.


 

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương