Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.Mnông: Trôk nar duh nđik ndal, bôl ma  geh ntu\k dak buk, yơn du\t âk lah duh phang du\t hô [ư an bơi tât 22 rbăn tơm tăm ta ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh Duyên hải Nam Trung bộ geh kro phang tâm khay mih aơ.

Aơ lah nău mbơh ntoh lư ngăn ta rơh r[u\n nchră nglôch lôch  nău pah kan yan puh wai, yan năm 2019 n’hanh mbơh [ư nău nchrăp kan ta khay puh wai năm 2019-2020 yor n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan [ư nar naơ 13/11, ta nkuăl [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai. T^ng nău mbơh bâh Tổng cục thuỷ lợi, nchrăp lor, nău kro phang mbra geh ntưp âk, mbra khuch tât nău pah kan ta khay puh wai năm 2019-2020, ngăn lah ta Tây Nguyên, rnôk ma geh tât 70% rnoh neh ta bah dih nkual to\ djrah bâh ăp nău kan dak bât to\ djrah.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng