Pơk uănh mông nar djăt: 23/2/2020


VOV4.M’nông Đah nău u\ch mât rbăy n’hanh mât n’hao ăp ntil nău ueh êng, nău way ueh ơm bâh [on lan Bahnar, nô Đinh A Ngưi ta [on Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, nkuăl Kbang, n’gor Gia Lai le\ nănh ntuh [ư pơk homestay t^ng nău way ơm bâh rnoi Bahnar gay ma kân jâng năchpâl nđaih tâm ăp tơ\ veh pâl Kbang.

We\ khâl [on Kgiang (xă Kông Lơng Khơng, nkuăl Kbang, n’gor Gia Lai), mpôl hên du\t n’hâm ndrăt bah năp ngih wâl bah Đinh A Ngưi-nu^h rnoi Bahnar. Nô lah nu^h hăn lor [ư ăp ndơ rlu rlău an ăp năch pâl nđaih nsong uănh ta ntu\k ăp nkual Đông Nam. Mpông pêr lăp dơi nô A Ngưi nkra dơh ue\h n’hanh mât r[ay âk nău ue\h blău ơm bah nu^h Bahnar kăl e. hăn ndrel đah ntu\k ntô ri ndơ sông sa bah A Ngưi rho\ an knu\ng bah ăp ndơ sa way ơm bah nu^h Bahnar djôt hăn tâm bri, hăn tâm mir sa.

A Ngưi ndâk [ư homestay bôk năp ta xă ach o

 

Nô A Ngưi an g^t, nău m^n [ư homestay dơi ntoh tâm ăp tơ\ hăn tuor an năch pâl nđaih we\ khâl Kbang. G^t saơ nău u\ch bah năch dơi u\ch rlong [ư n’hanh m^n joi tay mpeh Tây Nguyên, nô A Ngưi g^t wât an moh ndơ [ư gay kuăl jă mât năch, nkre mpla nsơ ăp nău ue\h blău ơm bah nu^h Bahnar. M^n lah [ư, khay 2/2019, nô ntơm pơk ndơ homestay n’hanh nkra ăp tour pâl nđaih ta lam nkuăl Kbang.

Homestay bah nô A Ngưi dơi ndâk [ư ta rnoh neh 1ha. Ntơm ndâk [ư đah 4 jrô b^ch n’hanh 1 jay rgum r[u\n nsum mpôl. Ta jay rgum r[u\n bah nơm, nô A Ngưi le\ răk năp ăp ndơ do\ng dăch dêh, nt^t mpơl bah rnoi Bahnar yơn geh âk nău ue\h mhe. A Ngưi le\ rgum joi an nơm du bôr ch^ng, đơn T’rưng, âk kho ao, ndơ do\ng dơi [ư bah cheh tanh ue\h n’hanh yor ty mê| nô tăm mbli, rui brai, trăm brai n’hanh cheh tanh… nău aơ le\ kơl năch pâl nđaih geh rơh rlơng [ư ngăn n’hanh wât lơn đah nău rêh nău ue\h blău ơm Tây Nguyên.

A Ngưi an âk mông nả gay m^n joi ăp ndơ do\ng, ch^ng goong, mbân ao gay nkoch an năch pâl nđaih g^t tât

 

Gay dơi [ư âk nău aơ, A Ngưi mô knu\ng nti nsơm ăp nu^h le\ [ư pâl nđaih. Lơn lah hăn joi trong hun hao way ơm bah nu^h Bahnar, nkre wa\ch rgum năch, nkre ns^t tay nău geh wa\ng sa. Lơn lah, mô dơi an ntrong kan homestay bah nơm geh “jêng tăch rgâl”, “rgum lăp yơn mô roh”. Bôk năp [ư homestay, nô A Ngưi mâp âk jêr jo\t rnôk mô dơi kơl bah rnăk wâl. Nô A Ngưi nkoch:

“Jay gâp mô g^t homestay ôh, tăng gâp lah ntuh kơl prăk [ư ri mô geh nu^h tâm rnăk wâl u\ch kơl. Yơn đah nău u\ch n’hanh kơnhy djôt nău ue\h blău ơm nu^h ta ntu\k gay nkoch an ăp nu^h g^t tât le\ ntru\t gâp an [ư. Kơp tât du\t năm 2019, rnoh năch rlu rlău ta homestay le\ hao tât bơi 2.000 nu^h năch tâm n’hanh bah dih dak”.

Ơm lah cán bộ bah Ngih VH-TT-TT nkuăl Kbang, nô A Ngưi wât kloh ăp nău ue\h blău ơm kơt ndơ geh bah nu^h [on lan Bahnar. Lor rnôk ntơm [ư homestay, nô A Ngưi le\ kuăl jă ăp rmôt ch^ng goong, njroh xoang têh jêt bah [on, ăp rmôt gâm n’gôn, cheh tanh, ăp nghệ nhân mprơ ot ndrong,… gay rho\ an ăp tour pâl nđaih n’hanh rlu rlău b^ch măng. Nô hôm [a [ơ hăn ăp jay rgo\ jă nu^h [on lan mât su\r, djăr n’gôn ndrănh yăng, gay rnôk geh năch ri mbra nchrăp ndơ rho\ do\ng. Tât a[aơ, ăp rnôk năch pâl nđaih we\ khâl, bôl lah mô nchăm nar ri nô hôm e to\ng ăp nău u\ch bah năch. Su\r, djăr, ndrănh,… le\ rngôch geh ơm tâm jay bah nu^h [on lan, mô rvê klach mô to\ng.

Âk năm bah năp A Ngưi, ndrel đah n'gâng kan ta ntu\k nti mât ndray ch^ng, goong ta xă Kông Lơng Khơng

 

{on Kgiang a[aơ geh 140 rnăk, 100% lah nu^h rnoi Bahnar. Knơm nău rgo\ jă bah A Ngưi khân pơng ndrel ty [ư pâl nđaih. Bah nar geh homestay bah nô A Ngưi, nău rêh nuih n’hâm bah nu^h [on lan ntu\k aơ nar lơ rgâl lơn. Rnôk geh năch pâl nđaih we\ khâl, khân pơng lo\ dơi mpơl nău blău, nsơr nuih n’hâm tâm ăp nău ch^ng, xoang. Tă bah ăp nău tu\r njroh, khân pơng geh tây ndơ [ư sa gay ns^t an rnăk wâl. Mô knu\ng ndr^, A Ngưi gôm đă nu^h ranh bah [on nt^m an jrô tu\r ch^ng kon se tâm [on. A Ngưi mpo\ng u\ch, le\ lah nu^h kon bah rnoi Bahnar ri an g^t tu\r ch^ng, go\ goong.

Bu ranh [on Đinh Blich  nkoch: “Bah nar geh A Ngưi [ư pâl nđaih, nău ue\h blău way ơm bah nu^h Bahnar nkual aơ nar lơ dơi âk nu^h g^t tât. Knơm A Ngưi ma âk nu^h [on lan geh tăy ndơ [ư sa, tâm pă ăp nău jêr jo\t mpeh wa\ng sa nkre hôm mpla nsơ nău ue\h blău ơm bah nu^h [on lan nơm”,

Mpeh ăp nău nchrăp, r[o\ng hun hao êp tât, nô A Ngưi an g^t: “Năm 2020 gâp mbra ndâk [ư tay 4 jrô b^ch tâm ban đah khách sạn 2 sao. Nchrăp prăk ntuh kơl nklăp bơi 1 rmen prăk, gay rho\ ăp nău u\ch bah năch pâl nđaih. Gâp mpo\ng u\ch đo\ng geh tây ân nu^h kan ndrel, lơn lah ăp băl sinh viên mom ndrel u\ch pâl nđaih gay [ư ăp nău m^n hun hao pâl nđaih nsum mpôl, gay ndơ\ nău ue\h blău ơm [on lan tât đah ăp nu^h ta ăp nkual neh dak”.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng