Pơk uănh mông nar djăt: 21/3/2020

VOV4.M’nông Kon đơi bơ\ bâh jê|, nău têh rnăk vâl jêr jo\t, yơn nô Trịnh Thiên Quân ta bon Jok, xã Ea H’Đing, nkuăl Cư Mgar, n’gor Dak Lak le\ ơm geh nău nsrôih pah kan. Lôch joi g^t mpeh nău mât rong n’hanh ntu\k tăch rgâl tăch rgâl, nô le\ ntuh [ư rong bê, ns^t tay nău geh âk năm rlău 100 rkeh prăk.

 

Ăp ôi dâk b^ch, nău kan bôk năp bah nô Trịnh Thiên Quân (ta {on Jok, xă Ea H’Đing, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak) lah an bê sa bah rnôk ôi ru\k. Tơm ndơ sa aơ nu^h le\ nchrăp bah kêng măng nar nđaơ, du\t âk lah n’ha tơm keo, tơm play đu\r, tơm [lông…

Wât nău u\ch bah ntil bê u\ch gu\ ta ka lơ nhih prêh, ndơ sa an nsơh, jêng rlău ma [ư nhih an bê gu\, nô Quân hôm [ư ndrơng gay ăp ntil n’ha ndơ sa an bê. Rlău ma ăp ntil n’ha dơi hăn sreh s^t, nô hôm an du lôk neh tâm mir gay tăm pih, rwa\t lưk gay đăp mpăn tơm ndơ sa an bê. Tâm du nar kêng măng, jêh rnôk an bê sa, nô rwach răk ndrung kloh ue\h; ăch bê dơi rgum jêh ne\ mkra gay cheh an tơm tiêu, cà phê du\t ue\h. Nô Trịnh Thiên Quân nkoch, mât bê an rmo\ng lah nău săch tâm di, mô o\k r’ah yơn an geh âk:

Nô Quân rhơn mpôl bê to\ng jâk gay tăch

“Bôk năp oh mât djăr jêh ne\ ntlơi. Gâp m^n nchrăp an ndrôk dơi mât siăm lăi, dơi ntru\t lăi, ndơ lơh bê mô dơi siăm lăi ? Năm e oh mư mât, saơ dơi [ư, năm aơ ntuh kơl dâl. A[aơ gâp mât di hôm, gâp uănh nđôi kon bê, mât saơ pơng nơih lơn bah năp du\t âk”.

T^ng nô Quân, gay mât bê nkru\ng geh săk rnglăy âk, rlău ma wât nău rêh bah ntil bê ri nău kơt do\ng khoa học kỹ thuật du\t khlay, bah nău ndru\ng wa\ng an tât nău uănh nđôi, mât mpôl bê. Ntil bê geh soan cho\l srê âk jêng đêt geh nuh srê; knu\ng an đăp mpăn răk ndrung wang, ngêt dak si ndru\ng ăp rơh n’hanh chuh dak si n’hanh prêh aih, kloh ue\h, đăp mpăn aih tâm yan mih n’hanh dêr an sial yan puh lăp. Mô [ư wang mpeh bah lơ, dơh geh sial lăp.

Trong [ư bah nô Trịnh Thiên Quân lah mât bê siăm lăi, mô geh mât bê me. Jêng lah rwa\t bê kon s^t mât têh, siăm mât lăi jêh ne\ tăch. Bah rơh bê 30 mlâm rlong mât bôk năp, tât a[aơ le\ n’hao rnoh ăp rơh rlău 2 tơ\. Nô Trịnh Thiên Quân an g^t, knơm tâm rgop đah ntu\k nkh^t roch ta xă Ea Kiết, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak, le\ rngôch bê dơi tăch đăp mpăn t^ng rnoh khlay le\ tâm ton.

“Nău geh năm mhe rlău tâm 700 rkeh prăk du năm. Ntơm ndâk njêng nău kan oh mât 30 mlâm bê dơm. Bah ne\ tât a[aơ oh mât geh 2 năm. Rơh bôk năp knu\ng geh 30 mlâm tăch lơi. A[aơ hôm e rlău 70 mlâm. Tâm rgo\ năp mbra pơk hvi tâm 150-200 mlâm t^ng kơt nău u\ch ntu\k rwa\t. A[aơ rnoh rnoh khlay âk ri mbra pơk hvi dơm”.

Ntrong kan mât bê siăm lăi bah nô Trịnh Thiên Quân wa\ch rgum nău uănh m^n bah âk nu^h. Lah nu^h tâm [on bah nô Quân, nô Y Hiền Niê (rnoi Êđê) dơi saơ nău gơih nđơr, đeh bah bu klô ndăm aơ.

“Quân lah du hê bu klô ndăm ntoh lư, g^t hăn lor tâm wa\ng hun hao wa\ng sa. Bôl năm hôm e jêt yơn [ư sa du\t blău. Mpeh mât rong, Quân lah du hê g^t trong mât rong n’hanh hun hao wa\ng sa. Buôn Jok mpôl hên geh du hê bu klô ndăm kơt ne\ du\t lah rhơn n’hanh rhơn ngăn. Mpo\ng druh ndăm buôn Jok kơt t^ng nti Quân gay hun hao wa\ng sa tâm [on”.

Nô A Choar, Bí thư Đoàn xă Ea H’Đing, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak an g^t, nô Trịnh Thiên Quân lah druh ndăm du\t n’hâm râng ăp nău [ư bah Đoàn, nkre geh nău wât ndâk njêng du\t têh. Rmôt kan Đoàn ta ntu\k du\t uănh m^n, ntru\t nsôr đoàn viên ndâk jêng êng nău kan. T^ng nô A Choar, nău săch ntrong kan mât bê ntru\t lăi bah nô Quân lah nău [ư mhe, ngăch prăl, saơ nău ngăch blău bah druh ndăm.

“Quân lah du hê druh ndăm bah xă Ea H’Đing, nô ne\ le\ du\t nsrôih tâm nău kan hun hao wa\ng sa. Nô mât bê n’hanh nt^m an ăp druh ndăm tâm [on nsrôih kơt t^ng, mât bê gay ntop nău geh an rnăk wâl. Du khay nô geh rlău 50 rkeh prăk, nô lah druh ndăm ntoh lư gay an druh ndăm tâm xă Ea H’Đing he nti, [ư t^ng”.

Trịnh Thiên Quân ta buôn Jok, xă Ea H’Đing, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak lah ntrong leo ntoh lư mpeh nuih n’hâm gơih nđơr, m^n njêng tâm nău pah kan jan sa nkra njêng. Nô Quân tâm di lah nu^h ue\h ang gay druh ndăm ta ăp [on lah nti, kơt t^ng./.


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng