Pơk uănh mông nar djăt: 28/3/2020

VOV4.M’nông Rlău 10 nă lah bu ranh [on Pu Tá xã Măng Ri, nkuăl Tu Mơ Rông, n’gor Kon Tum, tahen ơm A Duân way hăn lor bôk năp, hăn bôk năp tâm ăp nău kan ta ntuk. Bu ranh hôm nha nsrôih rgo\ jă, [on lan [ư t^ng nău ntru\nh bâh Đảng, nău kơl pháp luật ngih dak n’hanh [ư t^ng ăp nău kan tâm rlong nsum soan hun hao wa\ng sa- rêh jêng ta ntu\k.

Nkoch mpeh bu ranh [on A Duân, wa A Ku-Groi Bí thư đảng uỷ xă Măng Ri an g^t: {on Pu Tá geh rlău 60 rnăk đah 226 nu^h. Năm bah năp, knơm geh nău nkoch trêng, rgo\ jă du\t n’hâm bah bu rnah [on A Duân ma kônh wa râng pah kan jan sa du\t săk rnglăy. Bah năm 2015 tât a[aơ, bu ranh le\ rgo\ jă geh 24 rnăk rgâl tơm tăm ns^t geh săk rnglăy wa\ng sa âk, đah ding le\ 8ha sâm rse, rlău 3 sào sâm Ngọc Linh, tâm rgop đah công ty tăm rlău 2 sào sâm Ngọc Linh n’hanh 12 ha cà phê. Êng rnăk bu ranh A Duân le\ ntrong leo rgâl tăm nklăp 1ha sâm rse n’hanh 7 sào cà phê.

Nkoch mpeh nău blăi ơm nkoch trêng rgo\ jă [on lan, bu ranh A Duân nkoch: Gâp [a [ơ râng ăp rơh r[u\n thôn. Jêh ăp nkô| nău nt^m rđau bah ka ranh thôn, gâp nkah tay gay kônh wa nkah g^t, nkre t^ng tâm yan ma geh trong nkoch trêng, ntru\t nsôr tâm di gay kônh wa uănh m^n mât chăm mir, tăm ăp ntil tơm an săk geh, wa\ng sa âk, tam di đah neh ntu bah n’gor. Đah du đêt rnăk mô ho\ u\ch rgâl tơm tăm t^ng trong ndoh ndơ geh rnoh khlay, gâp tâm nchră đah mpôl mât uănh thôn , jêh ne\ ndrel ăp đảng viên, cán bộ nsum mpôl mât uănh rmôt rnăk nsrôih rgo\ jă, kơl khân pơng g^t ăp ntrong kan ntu\k tơm tăm gay nti, [ư t^ng…

Nău rnăk ach o A Sai lah nt^t nsa. Bah năp năm 2018, le\ rnăk tăm 3 sào ba mir yơn mô to\ng ndơ sa an le\ năm. Tă bah nkoch trêng rgo\ jă, A Sai le\ rgâl tăm sâm rse, mhe aơ geh bơi 30 rkeh prăk. Rklaih ach o, nău rêh rnăk A Sai a[aơ le\ đăp mpăn.

Jêh nkoch bri đah ăp rnăk thôn Pu Tá, kônh wa du\t rhơn, knơm geh bu ranh A Duân ntru\t nsôr, kơl [ư sa rnăk wâl hao. A Vắt-nu^h tâm Chi hội tahen ơm thôn Pa Tá uănh lah: Tâm rgum r[u\n chi hội, bu ran A Duân nkah mro oh nô djăt t^ng tâm trong hăn bah Đảng, Wa Hồ. Pơng tât kơl 8 rnăk tâm rmôt tăm ntil cà phê, bời lời, ntop kơl tăm sâm rse, sâm Ngọc Linh…

Đah ăp ntrong kan, naư [ư êng ta [on lan, bu ranh A Duân mô klach măng nar, mih duh, ndrel cán bộ thôn, xă n’hanh ăp nai ngih sam [u\t tiểu học, THCS xă Măng Ri hăn tât mir rgo\ jă me bơ\ ndơ\ kon tât jrô nti; mô lah râng nt^m nti, ntêt nkri ăp druh ndăm rgum ngêt ndrănh kuăy phah, hăn ntung trong mô di nău ntru\nh, mô lah blao pah kan, ntu\ng rmoănh ndơ ta [on… Bu ranh A Duân du\t uănh m^n nkoch trêng, rgo\ jă nu^h [on lan mât ndray ăp nău ue\h blău ơm rnoi mpôl gay hun hao Pu Tá jêng [on pâl nđaih nsum mpôl.

Đah nău du\t n’hâm n’hanh le\ đah nău kan bah du hê bu ranh [on, du hê tahen ơm, bu ranh A Duân mât ue\h mro nău hăn lor gay nu^h [on lan nti, [ư t^ng; nkre lah ntu\k nsing nơm bah n’gâng kan [on lan. Pơng le\ rgop mô jêt tâm rgum [on lan tâm rnglăp, na nê| tringhăn, nău ntru\nh bah đảng, naư kơl, pháp luật bah Ngih dak, kơt ntrôl dăng hun hao wa\ng sa, rgâl nău rêh nar lơ ue\h lơn./.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng