Pơk uănh mông nar djăt: 16/1/2016

 

            VOV4.Mnông: Dơh bên, [ư ueh nău kan rjaih nău n’hanh ndrel tâm mbơh ăp nău tă  pah kan wa\ng sa ndrel đah [on lan tâm thôn- ne\ lah ăp ntil ndơ ma bu ranh K’rốt le\ dơi [ư tâm ba năp nơh.

 

            Bơi tât 20 năm  pah kan ta mặt trận thôn, bu ranh K’Rốt, nu^h rnoi K’ho, ta thôn K’Long, xã Hiệp An, nkuăl Đức Trọng, Lâm Đồng, g^t lah gay ma dơi geh [on lan u\ch ro\ng r^ an geh ua\nh khân păng kơt lah nu^h bên rnăk vâl nơm. Mô dơn kơt ne\, ma le\ geh âk rơh rjaih nău, rơh tâm pot tâm rkeh le\ geh bu ranh K’rôt rjaih ueh. Âk rnăk vâl le\ joi geh tay nău rhơn đăp mpăn lôch geh âk nău tât.

            Bu ranh K’Rốt  nkoch nău kan mặt trận du\t jêr, geh rnôk nu^h [on lan mô djăt, ngăn lah ta ăp rơh rgo\ jă pa\ neh, rdâk njêng nkual [on lan mhe. Yơn bâh geh nău nsrôih ndrel đah nău rgo\ jă, mbơh tơih, mbơh rblang tâm di đah nău kan, ntơm an [on lan g^t vât mbrơi mbrơi.

            Nt^t lah kơt rnoh prăk kơl an nu^h ach o he tâm rgop yor an nu^h ach o, ntu\k kan tâm rgop kơl mât rnă njrăng ngih dak, rnôk mhe ntơm r^ khân păng ôp, khân păng lah gâp aơ lah nu^h ach o đo\ng mơh lơh đă gâp tâm rgop kơl an nu^h ach o. gâp rblang an khân păng mô geh tâm nchrâp đă, aơ lah nău kơl, lah he geh nuih n’hâm, tâm ro\ng, he kơt aơ le\ ach o yơn geh nu^h êng du\t ach o lơn đah nơm, jêng lah tâm pêt tâm kơl, he jêr jot ach o đo\ng yơn đah bu r^ mô ir, kơt ne\ mơ bu vât.

            Bu ranh K’Rốt lah ngoăy tâm âk nu^h ntoh lư [ư wa\ng sa ta ntu\k. bu ranh [on K’Rốt nkoch kăl e nơh ach o ngăn, nău rêh bâh [on lan ta thôn K’long aơ kanu\ng nơm ta du yan ba lo\, jêng ăp năm ji ngot mbro. Du sào ba lo\, du năm kanu\ng geh rlău 1 tạ ba, djăt ma to\ng sa dơm, mô ho\ nkoch tât nău rvăt năp ndơ tâm jay n’hanh an oh kon hăn nti. Neh r^ geh yơn mô g^t mơh ndơ tăm, [on lan way an nu^h Yuan manh tăm biăp dơm.

            Saơ tăm biăp n’hanh kao ns^t tay nău wa\ng sa âk, bu ranh K’Rốt m^n “ nu^h Yuan dơi [ư mơh lơh d^ng he mô dơi [ư?”. M^n kơt ne\ lah che kơt nti nău tăm biăp, tăm kao n’hanh kơt nti nău mât chăm biăp kao. Bâh ne\, tât a[aơ, đah rlău 5 sào biăp n’hanh kao, ăp năm che geh rlău 100 rkeh prăl. Saơ nău geh đăp mpăn, wa le\ mpơl an saơ đah [on lan tâm thôn [ư t^ng. tât a[aơ rlău 500 rnăk ndrel tât râng tăm  biăp n’hanh kao. Nău rêh bâh [on lan tâm thôn le\ rgâl âk. Bu ranh K’Rốt nkoch:

            Ntơm kăl e [on lan hên [ư lo\ bar yan, du yan du sào (1000m2) r^ geh klâp ma 6 tạ ba. Kơp r^ ba rmeh sa đo\ng,  man ma to\ng sa, hôm nsoh ueh r^ mô geh, răm mô geh, rvăt năp máy móc, tivi, ndeh máy r^ mô geh đo\ng, r^ an geh joi [ư t^ng trong êng ne\ lah tăm tay biăp, kao. Tăm biăp, kao, đăp mpăn, geh mbơm oi đo\ng ndơ geh. Gâp nt^m an [on lan tăm ăp ntil kao, biăp geh jêng, tăch khlăy kơt lah xà lách, jăm, blân srat, su hào.

            Pah kan mặt trận thôn, wa K’Rốt g^t na nê| ăp rnăk vâl, g^t ăp nău rêh, ăp nău kan. Mô dơn rgo\ jă [on lan mât neh gay ma [ư sâm geh bâh neh, wa K’Rốt hôm nha nsrôih mbơh tơih rgo\ jă [on lan tâm rnglăp, [ư t^ng ueh kơt nău ntru\nh, nău kơl pháp luật, tât râng tâm rgop, rdâk njêng nkual [on lan mhe, mât nâp ueh nău rnă njrăng đăp mpăn, rdâk njêng nău rêh văn hoá ta [on lan.

            Bu ranh K’ Rốt tâm nkoch gay ma jêng nu^h geh nău knơm, r^ nău knơm lah du\t khlay ngăn, yor nău knơm [ư an kon nu^h geh nău djăt. N’hanh gay ma nău knơm ne\ nâp ueh r^ an geh nu^h hăn lor bôk năp. Geh kơt ne\ nău mbơh tơih, rgo\ jă mhe mơ geh săk rnglăy âk.

            Gâp geh nsrôih lah mô, [ư nău kan mặt trận trân an dơh bên, nsrôih kan, [ư le\ soan nơm. Gâp dêh dăch đah [on lan, rnôk [on lan mâp geh nău jêr jo\t, gâp tât kơl nti an khân păng, nău ne\ lah du\t khlăy, nău ro\ng bâh nu^h cán bộ đah nu^h [on lan. Kơt lah mơh geh nău tâm pit mpeh neh ntu, lah du hê cán bộ mặt trận, [ư kan tâm rmôt rjaih nău, jêng gâp an dêh bên đah [on lan, rnôk gâp ngơi khân păng djăt t^ng gâp, an khân păng djăt, he an [ư lor, [ư di r^ mơ khân păng t^ng.

                                                            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng