Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.M’nông N’gâng kan tuch tăm mât rong Mỹ le\ ntop kơl nu\ih [on lan dak aơ rlău 4 rmen đôlar gay ntop tay ăp khuch khat bah nău tâm rkeh tăch rgâl Mỹ-Trung. Chính phủ Mỹ le\ ton ntop kơl nu\ih [on lan ding le\ rnoh prăk 16 rmen đôlar. Rnoh prăk rlău 4 rmen đôlar le\ dơi ndơ\ an ăp nu\ih [on lan Mỹ le\ geh khat bah nău tâm rkeh tăch rgâl Mỹ-Trung Quốc. Aơ lah du gâl tâm rnoh ding le\’ 16 rmen đôlar ma chính phủ Mỹ ton ntop kơl an nu\ih [on lan dak aơ gay n’hu\ch ăp khuch khat bah ăp nău soay luh lăp plơng tay bah Trung Quốc. Rnoh aơ năm e lah 12 rmen đôlar. Tât a[aơ le\ geh rlău 300 rbăn san [u\t dăn ntop kơl bah rnôk bôk nău kan dơi [ư.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng